BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­ri­mod’la gi­yim­de ga­ran­ti­li sa­tış dö­ne­mi

De­ri­mod’la gi­yim­de ga­ran­ti­li sa­tış dö­ne­mi

De­ri­mod Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ümit Za­im, da­ya­nık­lı tü­ke­tim mal­la­rı ve oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ar­dın­dan ha­zır gi­yim­de de ga­ran­ti uy­gu­la­ma­sı­nın ken­di­le­ri ile baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL De­ri­mod Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ümit Za­im, da­ya­nık­lı tü­ke­tim mal­la­rı ve oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ar­dın­dan ha­zır gi­yim­de de ga­ran­ti uy­gu­la­ma­sı­nın ken­di­le­ri ile baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. ‘De­ri­mod Ga­ran­ti Uy­gu­la­ma­la­rı’ ile ce­ket­le­rin­de 6 fark­lı tür­de ol­mak üze­re 3 yıl ga­ran­ti ver­dik­le­ri­ni söy­le­yen Za­im, “Bu bir pa­ra işi de­ğil, üret­ti­ğin ürü­nü­ne sa­hip çık­ma fel­se­fe­si­dir. Ya­ni, sat­tı­ğı­mız ce­ket 3 yıl bo­yun­ca müş­te­ri­miz ile bir­lik­te bi­zim­ de ce­ke­ti­miz di­yo­ruz. Mar­ka ola­rak kri­zin müş­te­ri­mi­ze odak­la­na­rak aşı­la­bi­le­ce­ği­ni gör­dük” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT