BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Foo­ker-El­mo fab­ri­ka aç­tı

Foo­ker-El­mo fab­ri­ka aç­tı

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, uçak­lar için kab­lo üre­ti­mi ya­pan Hol­lan­da­lı Fok­ker El­mo fir­ma­sı­nın Ege Ser­best Böl­ge­de (ES­BAŞ) kur­du­ğu fab­ri­ka­nın açı­lı­şı­nı yap­tı.KAB­LO­LAR İH­RA­CA­TA Ba­kan Tüz­men, Fo­o­ker­-El­mo’nun bu ya­tı­rı­mı­nın Türk e­ko­no­mi­si­ne cid­di kat­kı­la­rı o­la­ca­ğı­nı i­fa­de et­ti. Fab­ri­ka­da ü­re­te­cek­le­ri kab­lo­la­rı ih­raç e­de­cek­le­ri­ni, böy­le­ce Türk ih­ra­ca­tı­na kat­kı­la­rı­nın o­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Ad­ri­a­an Ley­te, ö­nü­müz­de­ki haf­ta Bo­e­ing yet­ki­li­le­ri­nin fab­ri­ka­ya ge­le­rek ya­tı­rı­mı ye­rin­de gö­re­cek­le­ri­ni bil­dir­di. Şir­ke­tin Çin ve di­ğer ül­ke­ler­de de ya­tı­rı­mı bu­lu­nu­yor. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, uçak­lar için kab­lo üre­ti­mi ya­pan Hol­lan­da­lı Fok­ker El­mo fir­ma­sı­nın Ege Ser­best Böl­ge­de (ES­BAŞ) kur­du­ğu fab­ri­ka­nın açı­lı­şı­nı yap­tı. Ba­kan Tüz­men bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, özel­lik­le yük­sek kat­ma de­ğer sağ­la­ya­cak bu tip ya­tı­rım­la­rı çok des­tek­le­di­ği­ni di­le ge­tir­di­ği ko­nuş­ma­sın­da, “Şu an­da dün­ya­da ya­şa­nan bu kriz dö­ne­min­de Ege Ser­best Böl­ge­si­ne, Tür­ki­ye’ye ya­tı­rım ka­ra­rı al­dı­nız, bu bü­yük bir ka­rar. Ya­tı­rı­mı­nız için si­zi teb­rik edi­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Stork Fok­ker El­mo B.V Pa­zar­la­ma ve Sa­tış­tan So­rum­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­ri­aan Ley­te ise “1 yıl ön­ce An­ka­ra’da bu ya­tı­rım hak­kın­da gö­rüş­me­ler ya­pı­yor­duk, 1 yıl son­ra bu­ra­da­yız” de­di. Ley­te, 12 mil­yon do­lar ya­tı­rım­la ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri fab­ri­ka­da 350 ki­şi­yi is­tih­dam ede­cek­le­ri­ni, şir­ke­tin müş­te­ri­le­ri ara­sın­da Boe­ing gi­bi dün­ya­nın ön­de ge­len fir­ma­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT