BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halk­bank’ın kâ­rı 910 mil­yon YTL

Halk­bank’ın kâ­rı 910 mil­yon YTL

Halk­bank, 2008’in ilk 9 ayın­da kâ­rı­nı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 12 ar­tış­la 910 mil­yon YTL’ye çı­kar­dı.Halk­bank, 2008’in ilk 9 ayın­da kâ­rı­nı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 12 ar­tış­la 910 mil­yon YTL’ye çı­kar­dı. Top­lam ak­tif­le­ri­ni yüz­de 18.5 ar­tı­ra­rak 47.7 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ran Hakl­bank’ın ge­nel Mü­dü­rü Hü­se­yin Ay­dın, “Dün­ya­da bir­çok fi­nans ku­ru­mu­nun za­rar açık­la­dı­ğı, ila­ve fon ve ser­ma­ye des­te­ği ile ayak­ta du­ra­bil­di­ği bir or­tam­da kâr­lı­lı­ğı­mız , ak­tif ka­li­te­miz ve güç­lü per­for­man­sı­mız ile dim­dik ayak­ta­yız” de­di. Halk­bank ay­rı­ca kre­di­le­rin 2007 so­nun­da yüz­de 45 olan ora­nı­nın 2008’in ilk 9 ayın­da yüz­de 51.2’ye yük­sel­di­ği­ni, top­lam mev­du­atın yüz­de 21.9 art­tı­ğı­nı da bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT