BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ulu­sal Prog­ram’da tak­vim sı­kı­şık­lı­ğı

Ulu­sal Prog­ram’da tak­vim sı­kı­şık­lı­ğı

Tür­ki­ye’nin 4 yıl­lık AB ro­ta­sı­nı be­lir­le­yen Ulu­sal Prog­ram­da tak­vim sı­kı­şık­lı­ğı ya­şa­nı­yor.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Tür­ki­ye’nin 4 yıl­lık AB ro­ta­sı­nı be­lir­le­yen Ulu­sal Prog­ram­da tak­vim sı­kı­şık­lı­ğı ya­şa­nı­yor. Prog­ram­da bu yıl içe­ri­sin­de çok sa­yı­da hu­ku­kî dü­zen­le­me­nin çı­ka­rıl­ma­sı he­def­le­nir­ken bu­nun sü­re sı­kın­tı­sı se­be­biy­le ger­çek­le­şe­me­ye­ce­ği be­lir­ti­li­yor. AB’ye uyum çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye’nin AB yol ha­ri­ta­sı özel­li­ği­ni ta­şı­yan Ulu­sal Prog­ram, hü­kü­met ta­ra­fın­dan bü­tün si­ya­si par­ti ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ne gön­der­miş­ti. An­cak prog­ra­ma, 87 si­vil top­lum ör­gü­tün­den 51’i ya­zı­lı ce­vap ver­di. Ulu­sal Prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sın­da­ki ge­cik­me­ler re­form­la­rın da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni olum­suz et­ki­li­yor. Prog­ra­ma gö­re 2008 yı­lı so­nu­na ka­dar TBMM’de bek­le­yen 12 ya­sal dü­zen­le­me, 16 TBMM’ye sevk edi­le­cek dü­zen­le­me ve 8 adet de stra­te­ji bel­ge­si ve ey­lem pla­nı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT