BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin AB sü­re­ci ke­sin­ti­siz sü­rü­yor

Tür­ki­ye’nin AB sü­re­ci ke­sin­ti­siz sü­rü­yor

Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu Baş­ka­nı Bü­yü­kel­çi Marc Pi­eri­ni, “Tür­ki­ye’nin AB ile mü­za­ke­re sü­re­ci­nin, ke­sin­ti­siz ola­rak ve ge­ri adım atıl­ma­dan de­vam et­ti­ği­ni” be­lirt­ti.Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu Tür­ki­ye De­le­gas­yo­nu Baş­ka­nı Bü­yü­kel­çi Marc Pi­eri­ni, “Tür­ki­ye’nin AB ile mü­za­ke­re sü­re­ci­nin, ke­sin­ti­siz ola­rak ve ge­ri adım atıl­ma­dan de­vam et­ti­ği­ni” be­lirt­ti. Kay­se­ri Ti­ca­ret Oda­sı (KTO) ve Kay­se­ri Ka­dın Gi­ri­şim­ci Ku­ru­lu iş­ bir­li­ğiy­le KTO’da dü­zen­le­nen, “AB Sü­re­cin­de Tür­ki­ye’de Ka­dın” ko­nu­lu kon­fe­ran­sın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Bü­yü­kel­çi Pi­eri­ni, ba­zen Tür­ki­ye’ye hak­sız­lık ve ada­let­siz­lik ya­pıl­dı­ğı ve­ya sü­re­cin uza­tıl­dı­ğı yö­nün­de eleş­ti­ri­ler al­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Bu tür eleş­ti­ri­le­rin hak­sız ol­du­ğu­nu, AB üye­si ül­ke­le­rin de ay­nı sü­re­ci ya­şa­dık­la­rı­nı an­la­tan Pi­eri­ni, “Ba­zı prob­lem­ler olu­yor an­cak mü­za­ke­re sü­re­ci, ke­sin­ti­siz ola­rak ve ge­ri adım atıl­ma­dan de­vam edi­yor” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT