BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ale­vi­le­rin sı­kın­tı­la­rı çö­zü­me ka­vu­şa­cak

Ale­vi­le­rin sı­kın­tı­la­rı çö­zü­me ka­vu­şa­cak

Di­ya­net’ten so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Sa­it Ya­zı­cı­oğ­lu, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın Ale­vi vatandaşların sı­kın­tı­la­rı­nın çö­zül­me­si­ni is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, an­cak Ale­vi­le­rin, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­bi­ne kar­şı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Di­ya­net’ten so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Sa­it Ya­zı­cı­oğ­lu, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan’ın Ale­vi vatandaşların sı­kın­tı­la­rı­nın çö­zül­me­si­ni is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, an­cak Ale­vi­le­rin, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­bi­ne kar­şı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Ale­vi va­tan­daş­la­rın 10 asır­dır sü­ren sı­kın­tı­la­rı­nı çöz­mek is­te­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ya­zı­cı­oğ­lu, “Bu ko­nu üze­rin­de ça­lı­şa­ca­ğız. İş bir ol­gun­luk nok­ta­sın­da gel­di. Böy­le bir sı­kın­tı yok­tur de­mek­le iş hal­lol­mu­yor. Bir de­fa her­kes ken­di inan­cı­nı an­la­dı­ğı iti­ka­dı ra­hat şe­kil­de ya­şa­ya­bil­me­li” di­ye ko­nuş­tu. ‘Di­ya­net kal­dı­rıl­sın’ ta­le­bi­ne tep­ki gös­te­ren Ya­zı­cı­oğ­lu, “Böy­le bir ta­lep ol­maz. Di­ya­net kalk­tı­ğın­da o boş­luk na­sıl do­la­cak. Hem Di­ya­net Ata­türk’ün kur­du­ğu önem­li bir ku­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT