BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son veda...

Son veda...

Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rı­nın kı­ya­fet­le­ri­ni can­lan­dı­ran as­ker­lerin de katıldığı ce­na­ze töreninde son ga­zi Bir­göl’ün ta­bu­tu bir sü­re omuz­lar­da ta­şın­dık­tan son­ra top ara­ba­sı­na ko­nul­du.CE­NA­ZE­DE MAH­ŞE­Rî KA­LA­BA­LIK İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı sa­hi­bi Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl’ün naa­şı, 1. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı’nda­ki tö­re­nin ar­dın­dan top ara­ba­sın­da cenaze namazı için Se­li­mi­ye Ca­mi­ine gö­tü­rül­dü. Ga­zinin kı­zı­ yar­dım­lar sa­ye­sin­de ayak­ta du­ra­bil­di. Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rı­nın kı­ya­fet­le­ri­ni giyen as­ker­ler de ce­na­ze­ye eş­lik et­ti. Mil­li Mü­ca­de­le yıl­la­rı­nın kı­ya­fet­le­ri­ni can­lan­dı­ran as­ker­lerin de katıldığı ce­na­ze töreninde son ga­zi Bir­göl’ün ta­bu­tu bir sü­re omuz­lar­da ta­şın­dık­tan son­ra top ara­ba­sı­na ko­nul­du. > Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Emek­li Pi­ya­de Al­bay Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl, İs­tan­bul’da dev­let tö­re­niy­le son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Son ga­zi için ilk tö­ren, 1. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı­nın Se­li­mi­ye Kış­la­sı’nda dü­zen­len­di. Tö­re­nin ar­dın­dan Bir­göl’ün Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı ta­bu­tu kış­la­nın ya­kı­nın­da­ki Se­li­mi­ye Ca­mi­si’ne ge­ti­ril­di. Ga­zi­nin ce­na­ze tö­re­ni­ne kı­zı İpek ile da­ma­dı Meh­met Ar­tunç ve to­run­la­rı, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Ya­şar Bü­yü­ka­nıt ve Hü­se­yin Kıv­rı­koğ­lu’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu ba­zı es­ki ge­nel­kur­may baş­kan­la­rı, as­ke­ri ve si­vil er­kan, ga­zi­ler ile öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı. Ce­na­ze­de bin­ler­ce ki­şi saf tut­tu. Bu ara­da ce­na­ze na­ma­zı­na ka­tı­lan­lar ca­mi av­lu­su­na sığ­ma­yın­ca, ara­la­rın­da Ko­re ve Kıb­rıs ga­zi­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu bir grup dı­şa­rı­da kal­dı. Bir­göl’ün Türk bay­ra­ğı­na sa­rı­lı naa­şı, Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğın­da ilk eşi Pa­ki­ze Bir­göl’ün kab­ri­nin bu­lun­du­ğu ye­re ge­ti­ri­le­rek, dua­lar eş­li­ğin­de def­ne­dil­di. OMUZ OMUZA Cum­hur­baş­ka­nı­na TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’ın, Baş­ba­ka­na da Dev­let Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın ve­ka­let et­ti­ği tö­ren­de; Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, kamu yöneticileri ve va­tan­daş­lar son gazi için omuz omu­za saf tut­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT