BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KKTC 25 yaşında

KKTC 25 yaşında

KKTC’nin 25. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat’ın Bay­rak Rad­yo ve Te­le­viz­yo­nu’ndan (BRT) hal­ka hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­may­la baş­la­dı.Cumhurbaşkanı Ta­lat ve Ora­mi­ral Me­tin Ataç, bir­bir­le­ri­ne kar­şı­lık­lı şilt sun­du. KKTC’nin 25. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat’ın Bay­rak Rad­yo ve Te­le­viz­yo­nu’ndan (BRT) hal­ka hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­may­la baş­la­dı. Ko­nuş­ma­sın­da, “Bir halk ve onun yö­ne­ti­mi­nin yok sa­yı­lın­ca yok ol­ma­dı­ğı­nı” be­lir­ten Ta­lat, “Adı­na ‘sah­te’ den­me­siy­le, ger­çek­lik­te­ki var­lı­ğı or­ta­dan kal­dı­rıl­mı­yor. Eğer çö­züm is­te­ni­yor­sa ger­çek­le­rin kav­ran­ma­sın­dan ve ka­bul edil­me­sin­den baş­ka ça­re var mı?” di­ye ko­nuş­tu. Ta­lat ay­rı­ca, KKTC’nin 25. ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü kut­la­ma­la­rı­na Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ni tem­si­len ka­tıl­mak üze­re ada­ya ge­len, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Me­tin Ataç’ı da ka­bul et­ti. Ataç da ko­nuş­ma­sın­da “Her TSK men­su­bu gi­bi bu­ra­ya gel­mek­ten bü­yük bir mut­lu­luk du­yu­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT