BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan’dan 6 MESAJ

Erdoğan’dan 6 MESAJ

New York’ta bir ko­nuş­ma ya­pan Baş­ba­kan, eko­no­mik kriz­den te­rö­re, soy­kı­rım id­di­ala­rın­dan AB aday­lı­ğı­na ka­dar pek ­çok ko­nu­da dün­ya li­der­le­ri­ne önem­li me­saj­lar ver­diBA­RACK OBA­MA: Ye­ni ABD yö­ne­ti­mi, Tür­ki­ye’nin has­sa­si­yet­le­ri­ni dik­ka­te al­ma­lı. Stra­te­jik or­tak­lı­ğı­mız glo­bal ba­rı­şı sağ­la­mak için da­ha da güç­len­me­li. ERMENİ LOBİSİ: Si­ya­si kulis ve lo­bi­ler­le bir ül­kenin geleceği hak­kın­da ka­rar ve­ril­emez. Biz ar­şiv­le­ri­mi­zi aç­tık, ge­lin siz de açın. Ka­ra­rı ta­rih­çi­ler be­lir­le­sin. EKONOMİK KRİZ: Yaşanan global kriz bü­tün ül­ke­le­re ay­nı ge­mi­nin yol­cu­la­rı ol­du­ğu­nu bir de­fa da­ha ha­tır­lat­tı. Dün­ya, kav­ga­la­rı bı­ra­kıp artık iş bir­li­ği yap­ma­lı. IRAK YÖ­NE­Tİ­Mİ: Irak’tan hak­lı bir bek­len­ti­miz var. O da te­rör ör­gü­tü­nün var­lı­ğı­na son ver­me­si­dir. Bu ko­nu­da so­mut adım ve uy­gu­la­ma­la­rın za­ma­nı geç­ti bile. NÜKLEER ENERJİ: Türkiye olarak si­vil amaç­lı nük­le­er ener­ji­ye kar­şı de­ği­liz. An­cak, ‘Kim­de nük­le­er si­lah var­sa ge­lin bun­la­rı ül­ke­le­ri­miz­den arın­dı­ra­lım’ diyoruz. AVRUPA BİRLİĞİ: Önü­mü­ze çı­ka­rı­lan en­gel­le­ri ıs­rar­la aşı­yor ve mü­za­ke­re sü­re­ci­ni de­vam et­ti­ri­yo­ruz. Avrupa Birliği’nden tek bek­len­ti­miz adil yak­la­şım. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ABD zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da B­ro­o­kings Ens­ti­tü­sü ad­lı dü­şün­ce ku­ru­lu­şun­da ve Ko­lom­bi­ya Üni­ver­si­te­si’nde dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­larda, ül­ke li­der­le­ri­ne önem­li ko­nu­lar­da has­sas me­saj­lar ver­di. “Ge­le­ce­ğin şe­kil­len­me­sin­de Tür­ki­ye’nin ro­lü” ko­nu­lu bir ko­nuş­ma ya­pan Er­do­ğan, ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin kü­re­sel dü­zey­de önem­li me­se­le­le­rin gün­dem­de ol­du­ğu bir dö­nem­de ya­pıl­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, “Oba­ma’yı ve eki­bi­ni en iç­ten di­lek­le­rim­le kut­lu­yo­rum. Ye­ni ABD yö­ne­ti­mi­nin bi­zim için ha­ya­ti önem ta­şı­yan ko­nu­lar­da­ki has­sa­si­yet­le­ri­mi­zi dik­ka­te al­ma­sı­nı özel­lik­le bek­li­yo­ruz” de­di. ER­ME­Nİ­LE­RE AR­ŞİV ÇAĞ­RI­SI Söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı hak­kın­da da ko­nu­şan Er­do­ğan, 1915 olay­la­rıy­la il­gi­li ola­rak Er­me­ni­le­rin ar­şiv­le­ri­ni aç­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Er­do­ğan, “Yok­sa böy­le ba­sit si­ya­si lo­bi­ler­le, ku­lis­ler­le bir ül­ke hak­kın­da ka­rar ve­ril­mez” de­di. Kü­re­sel eko­no­mik kri­zin ül­ke­le­rin ken­di iç­le­rin­de bir­bir­le­riy­le iş bir­li­ği için­de ala­cak­la­rı ted­bir­ler­le er ya da geç at­la­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, “Esa­sen ma­li kriz bü­tün ül­ke­le­re ay­nı ge­mi­nin yol­cu­la­rı ol­du­ğu­nu ve ge­mi­yi ala­bo­ra ede­cek kav­ga­la­ra gi­riş­me lük­sü­ne sa­hip ol­ma­dık­la­rı­nı bir kez da­ha ha­tır­lat­mış­tır” di­ye ko­nuş­tu. TE­RÖR AR­TIK BİT­SİN Irak’ta­ki du­rum hak­kın­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Er­do­ğan, “Ön­ce­lik­li ko­nu olan Irak’ta is­tik­rar or­ta­mı­nın ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­me­si Tür­ki­ye ve ABD’nin or­tak he­de­fi­dir” de­di. “Tür­ki­ye’nin, Irak’tan hak­lı bir bek­len­ti­si var” di­yen Er­do­ğan, “Hem Tür­ki­ye hem de Irak için teh­dit teş­kil eden te­rör ör­güt­le­ri­nin Irak’ın ku­ze­yin­de hâ­lâ sü­ren mev­cu­di­ye­ti­ne ar­tık son ve­ril­me­si­dir. Bu ko­nu­da so­mut adım­lar is­ti­yo­ruz” uya­rı­sın­da bu­lun­du. Tür­ki­ye’nin, İran’ın nük­le­er prog­ra­mı­nı da ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, şun­la­rı kay­det­ti: “Tür­ki­ye si­vil amaç­lı nük­le­er ener­ji­ye kar­şı de­ğil­dir. An­cak nük­le­er si­lah­la­ra ha­yır di­yo­ruz. Kim­de nük­le­er si­lah var­sa ge­lin bun­la­rı ül­ke­le­ri­miz­den arın­dı­ra­lım...” ANNAN RAPORU 4 YILDIR KAYIP Kıb­rıs’ta Tür­ki­ye’nin a­dil, ka­lı­cı çö­zü­mü iç­ten­lik­le des­tek­le­di­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, “24 ni­san 2004’te re­fe­ran­dum ya­pıl­mış, yüz­de 65 ku­zey­den e­vet, gü­ney­den yüz­de 75 ha­yır çık­mış­tır. 1 haf­ta son­ra 1 Ma­yıs’ta Gü­ney Kıb­rıs AB’ye ka­bul e­dil­miş­tir. Ku­zey Kıb­rıs i­se ha­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­ya de­vam e­di­yor. An­nan 28 Ma­yıs’ta ha­zır­la­dı ra­po­ru­nu. O ra­por ha­la BMGK’da. Yak­la­şık dört yıl geç­ti. Ra­por ne­re­de di­ye a­raş­tı­ra­ca­ğız” dedi. ­Baş­ba­kan Er­do­ğan, New York’ta Tür­ki­ye’nin BM Gü­ven­lik Kon­se­yi Ge­çi­ci Ü­ye­li­ği­ne se­çil­me­si se­be­biy­le, BM da­i­mi tem­sil­ci­le­ri­ne te­şek­kür ye­me­ği ver­di. Ye­me­ğe E­mi­ne Er­do­ğan ve kız­la­rı Sü­mey­ye Er­do­ğan da ka­tıl­dı. Erdoğan çifti ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan yemeğe katılan temsilcilerle tek tek ilgilendi. AB’den a­dil yak­la­şım bek­li­yo­ruz Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, AB sü­re­ci ile il­gi­li ola­rak, “Yıl­ma­dan, usan­ma­dan bu sü­re­ci de­vam et­ti­ri­yo­ruz, Önü­mü­ze çı­kan en­gel­le­ri gö­rü­yo­ruz. Is­rar­la aşı­yor ve yo­lu­mu­za da de­vam edi­yo­ruz. Tek bek­len­ti­miz ise adil bir yak­la­şım” de­di. 2005 yı­lın­dan be­ri tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Er­do­ğan, 33 fa­sıl­dan 8’inin açıl­dı­ğı­nı, bi­ri­nin ise ge­çi­ci ola­rak ka­pa­tıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Er­do­ğan, kı­sa dö­nem­de­ki he­de­fin da­ha ile­ri bir me­sa­fe al­mak ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bu ko­nu­da biz ha­zı­rız ama ne ya­zık ki ade­ta bi­zim AB mü­za­ke­re­le­ri de bir ru­ti­ne bağ­lan­mış. İki iki iki... Bu ade­ta bu şe­kil­de gi­di­yor. Ni­ye üç ol­ma­sın, dört ol­ma­sın? Bu çer­çe­ve­de sü­rek­li ola­rak önü­mü­ze bir Kıb­rıs prob­le­mi çı­ka­rı­lı­yor, bu sü­re­ci tı­ka­yan un­sur ola­rak. Bu en­gel si­ya­si etik açı­sın­dan doğ­ru de­ğil­dir. Zi­ra AB mük­te­se­ba­tı içe­ri­sin­de böy­le bir şey yok­tur. Bu ko­nu­lar­da AB’den adil bir yak­la­şım bek­li­yo­ruz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT