BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­ra­kol in­şa­at­la­rına bürokrasi yok

Ka­ra­kol in­şa­at­la­rına bürokrasi yok

Hü­kü­met, 17 as­ke­rin şe­hit düş­tü­ğü Ak­tü­tün ka­ra­ko­lu­na ya­pı­lan sal­dı­rı­nın ar­dın­dan gün­de­me ge­len “TSK’ya da­ha ko­ru­nak­lı ye­ni ka­ra­kol­lar ya­pıl­ma­sı” teklifini jet hı­zıy­la ye­ri­ne ge­tir­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Hü­kü­met, 17 as­ke­rin şe­hit düş­tü­ğü Ak­tü­tün ka­ra­ko­lu­na ya­pı­lan sal­dı­rı­nın ar­dın­dan gün­de­me ge­len “TSK’ya da­ha ko­ru­nak­lı ye­ni ka­ra­kol­lar ya­pıl­ma­sı” teklifini jet hı­zıy­la ye­ri­ne ge­tir­di. Ka­ra­kol in­şa­at iha­le­le­ri­nin uzun bir za­man al­ma­ma­sı için hü­kü­met, ye­ni ka­ra­kol­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı İha­le Ya­sa­sı kap­sa­mı­nın dı­şı­na çı­kar­dı. TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da ön­ce­ki ge­ce gö­rüş­me­le­ri baş­la­yan Ka­mu İha­le Ya­sa­sın­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ta­sa­rı­ya Ge­nel­kur­may’dan ge­len iki de­ği­şik­lik öner­ge­si de ek­len­di. Bi­rin­ci öner­ge, sa­vun­ma, gü­ven­lik ve is­tih­ba­rat­la il­gi­li alım­la­rın Ka­mu İha­le Ka­nu­nu kap­sa­mı dı­şın­da tu­tul­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. Bu­na gö­re TSK’ya ait ka­ra­kol­la­rın in­şa­at iş­le­ri iha­le ya­sa­sı şart­la­rın­dan is­tis­na tu­tu­la­cak. Böy­le­lik­le ka­ra­kol­la­rın ya­pı­mı, iha­le ya­sa­sı se­be­biy­le uzun bir za­man alan, pro­se­dü­rün dı­şın­da ka­la­cak. Mev­cut ya­sa ile bir iha­le­nin so­nuç­lan­ma­sı 6 ay sürebiliyor. Ge­nel­kur­may’dan ge­len di­ğer bir öne­ri ise TSK’nın et ih­ti­ya­cı­nın Et Ba­lık Ku­ru­mun­dan kar­şı­lan­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. Öner­ge ile TSK’nın et alı­mı iha­le­le­ri­nin de yi­ne İha­le Ya­sa­sı kap­sa­mı dı­şın­da tu­tul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. 162 YE­Nİ KA­RA­KOL Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu ile sı­nır il­le­ri­miz­de­ki ka­ra­kol ve hiz­met bi­na­la­rı­nın Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin pro­to­kol im­za­la­na­rak, TO­Kİ’ye gön­de­ril­di. Protokol ile Jan­dar­ma için 118, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı için de 44 te­sis in­şa edi­le­cek. Jan­dar­ma için Hak­ka­ri’de 21, Şır­nak’ta 25, Ağ­rı’da 5, Bat­man’da 5, Bin­göl’de 11, Ela­zığ’da 3, Er­zin­can’da 1, Mar­din’de 6, Muş’ta 2, Si­irt’te 7, Şan­lı­ur­fa’da 4, Van’da 7, Tun­ce­li’de 13, Di­yar­ba­kır’da 1, Er­zu­rum’da 3, Kars’ta 2 ka­ra­kol yapılacak. Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı için de Van’da 20, Ha­tay’da 18, Iğ­dır’da da 7 ka­ra­kol inşa edilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT