BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜL’E SEVGİ SELİ

GÜL’E SEVGİ SELİ

Ba­kü E­ner­ji Zir­ve­si’n­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Kaf­kas­lar’da ba­rış ve is­tik­ra­rın a­nah­ta­rı­nın böl­ge­sel iş­ bir­li­ği ol­du­ğu­nu söy­le­diCum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ener­ji ala­nın­da­ki böl­ge­sel iş­ bir­li­ği­nin, ener­ji gü­ven­li­ği­nin de öte­sin­de, böl­ge­sel is­tik­ra­ra, ba­rı­şa ve re­fa­ha kay­da de­ğer kat­kı­lar­da bu­lu­na­ca­ğı­na kuv­vet­le inan­dı­ğı­nı söy­le­di. İS­TİK­RA­RIN ANAH­TA­RI Gül, Azer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’de dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Ener­ji Zir­ve­si’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Gi­de­rek ar­tan bir öne­me sa­hip olan ener­ji gü­ven­li­ği­nin gü­nü­müz­de, dış po­li­ti­ka, ulu­sal gü­ven­lik, eko­no­mik re­fah ve kü­re­sel is­tik­rar ile bir­lik­te anı­lan bir kav­ram ha­li­ne dö­nüş­müş­tür” de­di. Ba­kü-Tif­lis-Cey­han gi­bi bü­yük pro­je­le­rin iş­bir­li­ği­ne en gü­zel ör­nek ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gül şöy­le de­vam et­ti: “Bu pro­je­ler­le, kar­şı­lık­lı ba­ğım­lı­lı­ğı­mı­zı, böl­ge­sel güç­le­ri, bü­yük şir­ket­le­ri ve oyun­cu­la­rı bir ara­ya ge­ti­ren ve­rim­li iş­bir­li­ği sü­reç­le­ri­ne dö­nüş­tür­me­li­yiz.” Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev, Gür­cis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Mik­ha­il Saa­kaş­vi­li, Uk­ray­na Cum­hur­baş­ka­nı Vik­tor Yuş­çen­ko, Le­ton­ya Cum­hur­baş­ka­nı Val­das Zat­lers, Po­lon­ya Cum­hur­baş­ka­nı Lech Kachynsky’nin de ka­tıl­dı­ğı zir­ve­de ay­rı­ca yak­la­şık 20 ül­ke­den ba­kan ve üst dü­zey tem­sil­ci de yer al­dı. Zir­ve­ye Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler de ka­tıl­dı. AİLE FOTOĞRAFI... Ba­kü Türk Ana­do­lu Li­se­si­nin ek bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren Ab­dul­lah Gül’e öğ­ren­ci­ler bü­yük il­gi gös­ter­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün de ka­tıl­dı­ğı, Ba­kü Ener­ji Zir­ve­si’nde, ül­ke li­der­le­ri ai­le fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91975
  % 0.32
 • 5.3527
  % -0.61
 • 6.1024
  % -0.52
 • 6.8502
  % -0.47
 • 211.057
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT