BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ASELSAN 33. YAŞINI KUTLUYOR

ASELSAN 33. YAŞINI KUTLUYOR

Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı’nın ar­dın­dan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin ha­ber­leş­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan ASEL­SAN, 33’ün­cü ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü­nü kut­lu­yor.Kıb­rıs Ba­rış Ha­re­kâ­tı’nın ar­dın­dan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin ha­ber­leş­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan ASEL­SAN, 33’ün­cü ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mü­nü kut­lu­yor. ASEL­SAN’ın ku­ru­luş yıl­ dö­nü­mün­de dün 3 bin ça­lı­şan Anıt­ka­bir’i zi­ya­ret et­ti. Ku­ru­mun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Emek­li Kor­ge­ne­ral Meh­met Çav­da­roğ­lu, yö­ne­ti­ci­ler ve ça­lı­şan­lar ile bir­lik­te Ata­türk’ün mo­zo­le­si­ne çe­lenk koy­du ve say­gı du­ru­şun­da bu­lun­du. Çav­da­roğ­lu, da­ha son­ra Mi­sak-ı Mil­li Ku­le­si’ne ge­çe­rek Anıt­ka­bir Özel Def­te­ri­ni im­za­la­dı. ASEL­SAN ai­le­si­nin zi­ya­re­tin ar­dın­dan gü­nün ha­tı­ra­sı­na Anıt­ka­bir önün­de top­lu ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­me­si di­ğer zi­ya­ret­çi­ler ta­ra­fın­dan da il­gi ile iz­len­di. ASEL­SAN, bu­gün sa­vun­ma amaç­lı elek­tro­nik sa­na­yi­in­de dün­ya­da­ki ilk 100 fir­ma ara­sın­da 86’n­cı sı­ra­da gös­te­ri­li­yor. > Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT