BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERGENEKON’DA gergin duruşma

ERGENEKON’DA gergin duruşma

So­ruş­tur­ma­nın ki­lit isim­le­rin­den Mu­zaf­fer Te­kin, sa­vun­ma­sı­na dün de de­vam et­ti. Mah­ke­me­de sa­nık­lar ara­sın­da tar­tış­ma çı­kın­ca ha­kim sa­lo­nu bo­şalt­tı> Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­ru­mu Kam­pü­sün­de gö­rü­len Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 14. du­ruş­ma­sın­da ha­kim kar­şı­sı­na çı­kan emek­li yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin, Er­ge­ne­kon id­di­ana­me­si­nin “Kurt­lar Va­di­si” di­zi­si­nin se­nar­yo­suy­la ör­tüş­tü­ğü­nü söy­le­di. Ön­ce­ki gün­kü du­ruş­ma­sın­da sa­vun­ma­sı ya­rı­da ka­lan emek­li yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin, sa­vun­ma­sı­na dün de­vam et­ti. Tekin “Za­fer” is­mim id­di­ana­me­de kod is­mim ola­rak be­lir­til­miş­tir. Ha­ya­tım bo­yun­ca sa­de­ce gö­nül ba­ğı ve men­fa­at iliş­ki­si ol­ma­yan in­san­la­ra köp­rü gö­re­vi yap­tım. İddia edildiği gi­bi ör­güt­sel ma­na­da bir ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­ma­dım” dedi. İd­di­ana­me­de Da­nış­tay sal­dı­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren Al­pars­lan Ars­lan ile ara­sın­da zor­la ol­ma­yan bir suç ba­ğı oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı id­di­a eden Te­kin, Ars­lan’ın sal­dı­rı­yı ba­şör­tü­sü ka­rar­la­rı­na tep­ki ola­rak yap­tı­ğı­nı öne sür­dü. Üm­ra­ni­ye’de ele ge­çi­ri­len 27 adet el bom­ba­sı ile Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si­ne atı­lan bom­ba­lar ara­sın­da hiç­bir mad­di bağ­lan­tı bu­lun­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Mu­zaf­fer Te­kin, Ve­li Kü­çük ile de 5-6 kez bir ara­ya gel­dik­le­ri­ni anlattı. Te­kin, Kü­çük’ün ken­di­si­ne “Sü­ley­man” de­me­si­nin se­be­bi­ni de şöy­le açık­la­dı: “İlk gö­rüş­me­miz­de ba­na ‘Sü­ley­man’ de­di. Ben de adı­mın Mu­zaf­fer ol­du­ğu­nu söy­le­dim. ‘Se­ni çok sev­di­ğim Sü­ley­man adın­da şe­hit as­ke­ri­me ben­ze­ti­yo­rum’ de­di.” Bu arada mahkeme salonunda sanıklar arasında tartışma çıkınca hakim salonu boşalttı. Öte yandan emek­li bin­ba­şı İh­san Gü­ven ve eşi­nin öl­dü­rül­me­si­ne iliş­kin devam eden da­va­nın, “Er­ge­ne­kon” da­va­sıy­la bir­leş­ti­ril­me­si ta­le­bi red­dedildi. DURUŞMA SALIYA ERTELENDİ “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın bir son­ra­ki du­ruş­ma­sı, 18 Ka­sım Sa­lı gü­nü ya­pı­la­cak. Mah­ke­me He­ye­ti Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün’ün du­ruş­ma gü­nü­nü açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan sa­lon­da­ki sa­nık ve avu­kat­la­rı, bir son­ra­ki du­ruş­ma­nın ne­den 17 Ka­sım Pa­zar­te­si gü­nü ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du. Baş­kan Şen­gün de “Ma­lum ma­aş gü­nü” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT