BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vay ca­nı­na!..

Vay ca­nı­na!..

Fe­ner­bah­çe Res­mi Si­te­si’nde­ki açık­la­ma­dan “ay­nen” alı­yo­rum, ne de­miş Er­man To­roğ­lu, Aziz Yıl­dı­rım için: “11 Ka­sım 2008 ta­rih­li Hür­ri­yet Ga­ze­te­si’nin Spor ekin­de es­ki ha­kem ve şim­di­le­rin TV yo­rum­cu­su Er­man To­roğ­lu baş­kan­lık viz­yo­nu­mun ar­tık bit­ti­ği­ni öne sü­re­rek baş­kan­lık gö­re­vi­mi bı­rak­mam ge­rek­ti­ği­ni yaz­mış­tır.”Fe­ner­bah­çe Res­mi Si­te­si’nde­ki açık­la­ma­dan “ay­nen” alı­yo­rum, ne de­miş Er­man To­roğ­lu, Aziz Yıl­dı­rım için: “11 Ka­sım 2008 ta­rih­li Hür­ri­yet Ga­ze­te­si’nin Spor ekin­de es­ki ha­kem ve şim­di­le­rin TV yo­rum­cu­su Er­man To­roğ­lu baş­kan­lık viz­yo­nu­mun ar­tık bit­ti­ği­ni öne sü­re­rek baş­kan­lık gö­re­vi­mi bı­rak­mam ge­rek­ti­ği­ni yaz­mış­tır.” Bı­rak­tım “bir TV yo­rum­cu­su­nun”, her­han­gi bir va­tan­da­şın ve fut­bol­se­ve­rin bi­le, “Aziz Yıl­dı­rım’ın baş­kan­lık viz­yo­nu­nun bit­ti­ği­ni ve baş­kan­lık gö­re­vi­ni bı­rak­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” dü­şün­me, söy­le­me ve yaz­ma hak­kı var­dır. “Bu” bir gö­rüş­tür ve “Ana­ya­sa­mı­zın te­mi­na­tı al­tın­da olan” fi­kir, dü­şün­ce, yaz­ma, ko­nuş­ma hak­kı, da­ha­sı “ba­sın hür­ri­ye­ti”, her in­sa­na, her ga­ze­te­ci­ye, her yo­rum­cu­ya, “ki­şi­ye ve ku­ru­lu­şa dö­nük ha­ka­ret ta­şı­ma­ma­sı” kay­dı ile “bu te­mi­na­tı ve hak­kı sağ­lar!..” “Ha­ka­ret, olup ol­ma­dı­ğı­nı da, Aziz Yıl­dı­rım de­ğil, Türk Ada­le­ti ka­rar ve­rir”; ta­bii “Aziz Yıl­dı­rım ada­le­te gi­der­se!..” Yok­sa, açık­la­ma­da­ki “şu” cüm­le­le­rin “ke­ra­me­ti”, ta­ma­men “ken­din­den men­kul­dür”; “Baş­lı ba­şı­na bu ifa­de tüm dün­ya­da mil­yon­lar­ca ta­raf­ta­rı bu­lu­nan Fe­ner­bah­çe Ku­lü­bü­ne ve ca­mi­ası­na ha­ka­ret­tir. Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü’nde baş­kan­la­rı bir­kaç kö­şe ya­za­rı ya da TV yo­rum­cu­su ve­ya es­ki ha­kem­ler be­lir­le­mez.” Bu­gün bü­tün dün­ya­da “cum­hur­baş­kan­la­rı, baş­ba­kan­lar için bi­le” ga­ze­te­ci­ler, yo­rum­cu­lar ya da “baş­ka” si­ya­set­çi­ler “Mis­yo­nu­nu ta­mam­la­dı, is­ti­fa et­me­li­dir, kol­tu­ğu­nu bo­şalt­ma­lı­dır” de­me hak­kı­na sa­hip­ler­ken ve “bu­nu da ge­rek­ti­ğin­de ya­par­lar­ken”, da­ha­sı, “ay­nı şey­ler” dün­ya­nın en bü­yük ku­lüp­le­ri­nin baş­kan­la­rı için TV’ler­den söy­le­nir, spor say­fa­la­rın­da ya­zı­lır­ken, “ne­den” Aziz Yıl­dı­rım için “böy­le bir gö­rüş bil­di­ril­me­ye­cek­miş” ba­ka­lım?.. Ya, “Bu şe­kil­de­ki yo­rum­lar ve ya­zı­lar iş or­tak­lı­ğı­na ko­nu işin ka­li­te­si­ni ve mar­ka de­ğe­ri­ni dü­şür­mek­te­dir. Mar­ka ve ka­li­te kay­bı se­be­bi ile ku­lüp­le­ri­mi­zin uğ­ra­mış ol­du­ğu za­rar­la­rın bir hu­ku­ki so­rum­lu­su mut­la­ka ol­ma­lı­dır” cüm­le­si?.. Hem “ya­yın­cı ku­ru­lu­şu” teh­dit edi­yor; hem de or­ta­da tam bir ko­me­di var; “bir ku­lüp baş­ka­nı için”, bir yo­rum­cu­nun,bir ga­ze­te­ci­nin “Viz­yo­nu­nu ta­mam­la­dı, baş­kan­lı­ğı bı­rak­ma­lı­dır” sö­zü, ne­den “Maç nak­len ya­yın ha­vu­zu­nun ka­li­te ve mar­ka de­ğe­ri­ni dü­şü­rü­yor­muş”, aca­ba; “o ku­lüp baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ol­du­ğu için” mi; ha­di ca­nım siz­de!.. Da­ha da­ha­sı, bil­di­ri­de “tüm med­ya­ya da­ha da açık teh­dit var”; hem de “sa­de­ce Fe­ner­bah­çe adı na de­ğil, bü­tün ku­lüp­ler adı­na!..” Kim ver­miş “bu yet­ki­yi” Aziz Yıl­dı­rım’a; “Ne­re­de böy­le bir or­tak ka­rar” ve Aziz Yıl­dı­rım, “ken­di­si­ne ya­pı­lan sa­de­ce Fe­ner­bah­çe ile il­gi­li” bir eleş­ti­ri­yi, na­sıl “Ku­lüp­ler Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı’na ta­şı­yıp”, o un­va­nı “ken­di­si için” kul­la­nır?.. İş­te “o” tüy­ler ür­per­ti­ci sa­tır­lar: “Gö­rüş­tü­ğü­müz tüm ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri Er­man To­roğ­lu’nun, is­tih­dam eden­le­ri ile mev­cut iş or­tak­lı­ğı­na sığ­ma­yan bu tip dav­ra­nış­la­rı­nın ar­tık ka­bul edi­le­mez sı­nı­ra gel­di­ği­ni ve ta­ham­mül­le­ri­nin kal­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­mek­te­dir. Ku­lüp­le­ri­mi­ze ait ürü­nün mar­ka de­ğe­ri­ni ve ka­li­te­si­ni dü­şü­ren bu tip dav­ra­nış­la­ra ar­tık izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ni önem­le ifa­de ede­riz. Bu­gü­ne ka­dar Er­man To­roğ­lu ta­ra­fın­dan biz­le­re yö­ne­lik ola­rak ya­pı­lan bu öl­çü­süz­lü­ğün iş or­tak­la­rı­mız ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­me­si ha­lin­de fut­bol ai­le­si­nin tüm fert­le­ri ile müş­te­rek bir ha­re­ket baş­la­ta­rak bu tip öl­çü­süz­lük­le­ri Türk Fut­bo­lun­dan sö­küp ata­ca­ğı­mı­zı ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne arz ede­riz.” Ben­ce, “bu tip öl­çü­süz­lük­le­ri ya­pan” ku­lüp yö­ne­ti­ci­le­ri, Türk Fut­bo­lu’ndan sö­kü­lüp atıl­ma­lı!.. Gü­lü­yo­rum!.. Fut­bo­lu ve an­tre­nör­lü­ğü “Mus­ta­fa De­niz­li’den da­ha iyi bi­li­yor­lar” ya, dur­ma­dan ya­zıp du­ru­yor­lar; “Efen­dim 3 - 5 - 2 oy­na­nır mı?.. Bu sis­tem es­ki­di, bak Dün­ya­nın han­gi bü­yük ta­kı­mı, han­gi mil­li ta­kı­mı oy­nu­yor?..” Ho­ca’nın ya­pa­ca­ğı iki şey var­dır; “Ya yet­ki­li­dir, ye­ni bir ta­kım ku­rar; bu ta­kı­mı oy­na­ta­ca­ğı sis­te­me gö­re ku­rar; ya gö­re­ve ge­lir, bir kad­ro­yu ku­ca­ğın­da bu­lur; o kad­ro­da­ki fut­bol­cu­la­ra gö­re, en iyi oy­na­ya­bi­le­cek­le­ri sis­te­mi bu­lur; o sis­tem­le yo­lu­na de­vam eder!..” Mus­ta­fa De­niz­li, “Be­şik­taş kad­ro­su­nu ku­ca­ğın­da bul­du­ğu­na gö­re, biz on­dan iyi mi ta­nı­ya­ca­ğız fut­bol­cu­la­rı­nı ve bu fut­bol­cu­la­rın oy­na­ya­bi­le­ce­ği sis­te­mi on­dan iyi mi bi­le­ce­ğiz?..” “Oy­na­nan sis­te­min es­ki­si ye­ni­si de­ğil­dir” esas, “ba­şa­rı­lı olup ol­ma­ma­sı­dır”; Sü­per Lig’de ve Ku­pa’da alı­nan so­nuç­la­ra ba­kar­sak, or­ta­da “he­nüz” bir ba­şa­rı­sız­lık yok!.. Ne­den Sez­gin’e mah­kûm?.. “Şu ger­çe­ği bil­mek” için “Tur­gay Renk­li­kurt Ho­ca” ol­mak ge­rek­mi­yor, ar­tık “ma­ça gi­den” her­han­gi bir fut­bol­se­ver bi­le çok­tan öğ­ren­miş­tir: “Fut­bol­cu­lar için en risk­li ve teh­li­ke­li za­man maç oy­na­dık­la­rı ge­ce­dir ve bu ge­ce­yi mut­lak is­ti­ra­hat­la ge­çir­me­le­ri şart­tır!..” “Onun için” bir çok tek­nik adam, “maç oy­na­yan ta­kım­la­rı­nı, o ma­çın ge­ce­si kam­pa bi­le alır!..” Ne yap­tı, Ga­la­ta­sa­ray’ın “deh­şe­ten­giz” ge­nel mü­dür - me­na­je­ri; “Ben­fi­ca ile oy­na­nan ve müt­hiş bir efo­run sarf edil­di­ği maç ge­ce­si”, Lin­coln ve Mei­ra’ya “Gi­din sa­ba­ha ka­dar eğ­le­nin” iz­ni ver­di; tam bir “fut­bol ci­na­ye­ti!..” Ne yap­tı Ad­nan Po­lat; Ad­nan Sez­gin’e “ka­pı­yı gös­te­re­ce­ği­ne”, fut­bol­cu­la­ra ce­za kes­ti!.. An­la­şı­lı­yor ki, “Ga­la­ta­sa­ray’da iş­le­yen sis­tem”; gü­cü, gü­cü ye­te­ne!.. “Gü­cü, ma­aş­lı ge­nel mü­dür - me­na­je­re de­ğil de, sa­de­ce fut­bol­cu­ya ye­ten” bir baş­kan gö­rün­tü­sü, Ga­la­ta­sa­ray’a ve Po­lat’a ya­kı­şı­yor mu?.. Ve “asıl” so­ru: “Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı” ne­den “Ad­nan Sez­gin’e mah­kûm?..” Ma­ra­do­na ve Skib­be!.. Ga­ze­te­ler­de ha­ber: “Ar­jan­tin Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü ol­ma­sı­nın üs­tün­den sa­de­ce 8 gün ge­çen Die­go Ar­man­do Ma­ra­do­na is­ti­fa­nın eşi­ği­ne gel­di. Ar­jan­tin Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ju­li­o Gron­da­na’nın, is­te­di­ği yar­dım­cı­lar­la ça­lış­ma­sı­na vi­ze ver­me­me­si ef­sa­ne fut­bol­cu­yu is­ti­fa­ya sü­rük­lü­yor.” “Uyuş­tu­ru­cu” yü­zün­den bü­tün bir ka­ri­ye­ri­ni mah­ve­den Ma­ra­do­na da­hi, “da­ha ta­yin edil­me­miş yar­dım­cı­la­rı ko­nu­sun­da bi­le böy­le bir mü­da­ha­le­nin ne an­la­ma gel­di­ği­ni ve ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” bi­li­yor; ama “ken­di­sin­den ha­ber­siz yar­dım­cı­la­rı gö­re­vin­den alı­nan ve yer­le­ri­ne ye­ni­le­ri ata­nan” Ga­la­ta­sa­ray’ın “an­lı ve de şan­lı” tek­nik di­rek­tö­rü Skib­be’nin yü­zü ade­ta mey­ha­ne du­va­rı!.. Ga­la­ta­sa­ray, “böy­le” bir ho­ca­ya müs­ta­hak mı?..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT