BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dere tepe düz gittik

Dere tepe düz gittik

Tar­tış­mak­la tar­tı­şı­yor­muş gi­bi yap­mak ay­nı şey de­ğil. ­Hep söy­le­nir, p­rob­lem­le­ri­mi­zi ko­nu­şa­lım, tar­tı­şa­lım..An­la­şa­lım, uz­la­şa­lım vs.Tar­tış­mak­la tar­tı­şı­yor­muş gi­bi yap­mak ay­nı şey de­ğil. ­Hep söy­le­nir, p­rob­lem­le­ri­mi­zi ko­nu­şa­lım, tar­tı­şa­lım..An­la­şa­lım, uz­la­şa­lım vs. ­ Hiç tar­tı­şa­ma­dık ki, hep tar­tı­şı­yor­muş gi­bi yap­tık. A­na­ya­sa mah­ke­me­si ra­por­tör­le­rin­den Os­man Can, Bil­kent Ü­ni­ver­si­te­sin­de dü­zen­le­nen, “A­na­ya­sa­lar­da de­ğiş­ti­ri­le­mez il­ke­ler” sem­poz­yu­mun­da, çok ö­zet bir şey söy­le­di: Tür­ki­ye’de gü­ler yüz­lü F­ran­ko­cu­luk ya­pı­lı­yor, de­di. * Tür­ki­ye’de 100 yıl­dır 1924 a­na­ya­sa­sı ha­riç fer­man a­na­ya­sa­la­rı yü­rür­lük­te. * A­na­ya­sa’nın de­ğiş­ti­ri­le­mez mad­de­le­ri i­le di­ğer mad­de­le­ri a­ra­sın­da hi­ye­rar­şi ku­rul­maz. * Her A­na­ya­sa de­ği­şik­li­ği o A­na­ya­sa’ya ay­kı­rı­dır, her ya­sa de­ği­şik­li­ği o ya­sa­ya ay­kı­rı­dır a­ma ay­kı­rı ol­du­ğu un­su­ru çı­ka­rır a­tar. *’Sos­yal ve de­mok­ra­tik ta­lep­le­rin kar­şı­sı­na A­na­ya­sa’nın de­ğiş­ti­ri­le­mez il­ke­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı, A­na­ya­sa’nın de­mok­ra­tik­li­ği­ni or­ta­dan kal­dı­rır. * Tür­ki­ye’de­ki A­na­ya­sa Mah­ke­me­si’nin de­mok­ra­tik meş­ru­i­yet so­ru­nu var. Tür­ki­ye’de yar­gı me­ka­niz­ma­sı­nın, de­mok­ra­tik meş­ru­i­yet so­ru­nu var. ­Tar­tı­şı­yor gi­bi yap­ma­yın­ca bu tes­pit­le­ri yap­mak ge­re­ki­yor. ­Bu sem­poz­yum dü­zen­le­ne­li 3 gün ol­du. ­Bel­ki tar­tı­şı­lır di­ye bek­le­dim, ı­ıh..Kim­se­de ses yok. ­Sa­de­ce bir ga­ze­te­de, “Bu a­na­ya­sa ne­re­le­ri­ne bat­tı” di­yor­du. O­tu­run o­tur­du­ğu­nuz yer­de, der gi­bi. ... ­Kor­kut Ö­zal, 15 se­ne fer­yat et­ti. Bu a­na­ya­sa de­ğiş­me­den, se­çim ka­nu­nu de­ğiş­me­den,Tür­ki­ye yö­ne­ti­le­mez, de­di. Ak­şam bak­tım o da yo­rul­muş..Bık­mış..Bi­raz da ü­mit­siz bir hâ­li var­dı. ­Ba­ri 24 A­na­ya­sa­sı’nı ay­nen yü­rür­lü­ğe sok­sun­lar. ­Her şe­yi i­le bu­gün­kü a­na­ya­sa­nın çok i­le­ri­sin­de de­di. “Bi­zim­ki­ler” o­nu da ka­bul et­mez­ler. ­Ka­bul et­mez­ler de şart­lar es­ki­si gi­bi de­ğil. Sat­ranç tah­ta­sı­nın üs­tün­de pi­yon kal­ma­dı..Şah-­mat ol­ma­sa da ­şa­hı kur­tar­mak i­çin o ta­ra­fa bu ta­ra­fa çek­me­nin de bir sı­nı­rı, sa­yı­sı var... ­Bi­raz da­ha o­ya­la­nın­ca e­li­mi­ze ne ge­çe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT