BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerikan rüyası

Amerikan rüyası

Dün­ya ka­mu­oyun­da “Ame­ri­kan Rü­ya­sı” ta­bi­ri meş­hur­dur. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­ne göç eden­ler­den az da ol­sa ba­zı­la­rı si­ya­set, sa­nat, bi­lim ve ti­ca­ret­te zir­ve­ye ulaş­mış­tır. Bü­yük ço­ğun­luk ise hüs­ra­na uğ­ra­mış ve “Ame­ri­kan Rü­ya­sı” ha­ya­li için­de ömür­le­ri so­na er­miş­tir.Dün­ya ka­mu­oyun­da “Ame­ri­kan Rü­ya­sı” ta­bi­ri meş­hur­dur. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­ne göç eden­ler­den az da ol­sa ba­zı­la­rı si­ya­set, sa­nat, bi­lim ve ti­ca­ret­te zir­ve­ye ulaş­mış­tır. Bü­yük ço­ğun­luk ise hüs­ra­na uğ­ra­mış ve “Ame­ri­kan Rü­ya­sı” ha­ya­li için­de ömür­le­ri so­na er­miş­tir. ABD’nin 44. baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack (Bu­rak) Hü­se­yin Oba­ma, Be­yaz Sa­ray’a ilk gi­ren si­yah baş­kan ola­rak Ame­ri­kan Rü­ya­sı­nın he­nüz bit­me­di­ği­ni ve de­vam et­ti­ği­ni fii­len gös­ter­miş­tir. Bu­gü­ne ka­dar ABD baş­kan­la­rı­nın müş­te­rek özel­li­ği şöy­le idi. (Be­yaz, Pro­tes­tan, Ang­lo-sak­son asıl­lı) sa­de­ce Ken­nedy Ka­to­lik idi. Si­lah sek­tö­rü ve Tek­sas cun­ta­sı­nın ha­zır­la­dı­ğı bir sui­kast ne­ti­ce­si kat­le­dil­di. Oba­ma Ame­ri­ka’da doğ­muş bir ki­şi­dir. Ba­ba­sı Ken­ya­lı bir Müs­lü­man, an­ne­si be­yaz bir Ame­ri­ka­lı idi. Si­yah­la­rın mik­ta­rı ge­nel nü­fu­sun yüz­de 12’si­dir. Be­yaz Sa­ray’a bir si­ya­hın se­çil­me­si ABD’de de­mok­ra­si ol­du­ğu­nun ifa­de­si­dir... Oba­ma’nın se­çim kam­pan­ya­sın­da eki­bi genç, renk­li, ha­re­ket­li idi. McCa­in eki­bi­nin ço­ğu emek­li­ler­den olu­şu­yor­du. McCa­in geç­miş­ten Oba­ma ise ge­le­cek­ten bah­set­ti. 109 ta­rih­çi­nin 61’ine gö­re Bush, ABD ta­ri­hi­nin en kö­tü baş­ka­nı­dır. Za­ten Bush’un Oba­ma’ya mi­ras ola­rak bir en­kaz bı­rak­ma­sı da bu­nun gös­ter­ge­si­dir. McCa­in, Bush’un de­va­mı idi. Oba­ma de­ği­şik­lik yan­lı­sı olup “Dün­ya­yı de­ğiş­ti­re­ce­ğim” slo­ga­nı­nı sık sık tek­rar et­ti. 47 ya­şın­da­ki Oba­ma, 72 ya­şın­da­ki McCa­in’i geç­ti. Oba­ma 20 Ocak 2009’da baş­kan ola­rak gö­re­vi dev­ral­dı­ğın­da ABD’de iç ve dış po­li­ti­ka­da de­ği­şim­ler ola­ca­ğı ke­sin­dir. Se­çim ön­ce­si si­yah­la­rın yüz­de 93’ü La­tin Ame­ri­ka kö­ken­li­le­rin yüz­de 65 ve be­yaz­la­rın yüz­de 40’ı Oba­ma’ya des­tek ver­di. Se­çim ön­ce­si es­ki ye­ni ve ge­le­nek­sel si­ya­set ile de­ği­şim fi­kir­le­ri ka­pış­tı. Oba­ma 2007’de aday­lı­ğı­nı açık­la­dık­tan bu ya­na 500 de­fa ölüm teh­di­di al­dı. Ame­ri­kan si­ne­ma sek­tö­rü son yıl­lar­da ABD’nin si­yah baş­ka­nı ile il­gi­li se­nar­yo­lar ha­zır­la­yıp, film yo­luy­la âde­ta si­yah baş­kan için or­tam ha­zır­la­dı. Gal­lup şir­ke­ti­nin araş­tır­ma­la­rı­na gö­re 70 ül­ke­nin 30’u Oba­ma’ya, 8 ül­ke McCa­in’e des­tek ver­di. Oba­ma’nın se­çim mas­raf­la­rı için 3 mil­yon 100 bin ki­şi ba­ğış yap­tı. Bu ba­ğış­la­rın ta­ma­mı­na ya­kı­nı 100 do­la­rın al­tın­da ba­ğış idi. Oba­ma’nın za­fe­ri as­lın­da ABD de­mok­ra­si­si­nin za­fe­ri­dir. Aca­ba Tür­ki­ye ne za­man (ger­çek) de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı ve bü­tün dün­ya­nın im­ren­di­ği ana­ya­sa­ya ka­vu­şa­cak­tır?
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT