BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “­Te­rör böl­ge­de ­tu­tu­na­ma­ya­cak”

“­Te­rör böl­ge­de ­tu­tu­na­ma­ya­cak”

Aksu: Öz­gür­lük­le­ri de­mok­ra­tik or­tam­da ge­liş­tir­di­ği­miz­de böl­ge­de te­rö­r barınamazAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu mik­rok­re­di bü­ro­su­nun a­çı­lı­şı tö­reni için Siirt’e geldi. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su, “De­mok­ra­si­mi­zi te­rör­le mü­ca­de­le­ye as­la kur­ban et­me­ye­ce­ğiz” de­di. Si­irt’in Kur­ta­lan il­çe­sin­de, tüm mas­raf­la­rı Li­mak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ni­hat Öz­de­mir ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan mik­rok­re­di bü­ro­su­nun a­çı­lı­şı tö­ren­le ya­pıl­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan Ak­su, hü­kü­me­tin yap­tı­ğı ic­ra­at­lar hak­kın­da bil­gi ver­di. Te­rö­rün bu ül­ke­de bir­lik ve be­ra­ber­li­ği bo­za­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Ak­su, şun­la­rı kay­det­ti: “Bi­zim der­di­miz yok­sul­luk ve ca­hil­lik­le mü­ca­de­le­dir. Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sağ­la­dı­ğı­mız­da ve öz­gür­lük­le­ri de­mok­ra­tik or­tam­da ge­liş­tir­di­ği­miz­de böl­ge­de te­rö­rün tu­tun­ma­ya­ca­ğı­na can­dan yü­rek­ten i­na­nı­yo­rum. De­mok­ra­si­mi­zi te­rör­le mü­ca­de­le­ye as­la kur­ban et­me­ye­ce­ğiz. Gü­ven­lik en­di­şe­le­ri­nin de­mok­ra­tik­leş­me sü­re­ci­mi­ze sek­te­ye vur­ma­sı­na i­zin ver­me­ye­ce­ğiz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT