BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Kı­zı­lay’dan BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Kı­zı­lay’dan BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

Kan bağışlarının düzenli olarak sağlanabilmesi için Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı tarafından Kocatepe Kültür Merkezi’nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.> Ah­met To­pal ANKARA Türk Kı­zı­la­yı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gö­nül­lü ve dü­zen­li kan ba­ğış­la­rı­nın sağ­la­na­bil­me­si için 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan “Ulu­sal Kan Prog­ra­mı” so­nuç­la­rı ka­mu­oyu ile pay­la­şıl­dı. Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ’ın ka­tı­lı­mıy­la Ko­ca­te­pe Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da, Türk hal­kı­nın dü­zen­li kan ver­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­la­na­rak, 2015 yı­lın­da­ki he­def­ler hak­kın­da bil­gi ve­ril­di. Kan ve kan ürün­le­ri tor­ba­la­rın­da 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Kı­zı­lay’ın lo­go­su­nun yan ya­na kul­la­nı­la­ca­ğı­nı açık­la­yan Ba­kan Ak­dağ , “Bun­dan ön­ce de­net­le­me­le­ri­miz var­dı an­cak bun­dan son­ra da­ha sı­kı ola­rak Kı­zı­lay üze­rin­de­ki de­net­le­me­le­ri­miz ar­tı­ra­ca­ğız” de­di. 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan “Ulu­sal Kan Prog­ra­mı” çer­çe­ve­sin­de fa­ali­yet­le­ri­ni ül­ke ça­pın­da bü­yük bir hız­la de­vam et­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Baş­ka­nı Te­kin Kü­çü­ka­li, 50 ka­dar ku­rul ve ku­ru­luş­la kan ko­nu­sun­da pro­to­kol an­laş­ma­sı yap­tık­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT