BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın ban­ka­cı 1.3 mil­yon do­lar­la ka­yıp­la­ra ka­rış­tı

Ka­dın ban­ka­cı 1.3 mil­yon do­lar­la ka­yıp­la­ra ka­rış­tı

Özel bir ban­ka­nın An­tal­ya il mer­ke­zin­de­ki bir şu­be­sin­de, Müş­te­ri İliş­ki­le­ri Yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rev ya­pan F.E’nin (35), üç gün ön­ce, ABD’de ya­şa­yan bir müş­te­ri­si­nin ban­ka şu­be­si­ne gel­me­si üze­ri­ne, ra­hat­sız­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek ban­ka­dan ay­rıl­dı­ğı ve bir da­ha işe dön­me­di­ği be­lir­len­di.Özel bir ban­ka­nın An­tal­ya il mer­ke­zin­de­ki bir şu­be­sin­de, Müş­te­ri İliş­ki­le­ri Yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rev ya­pan F.E’nin (35), üç gün ön­ce, ABD’de ya­şa­yan bir müş­te­ri­si­nin ban­ka şu­be­si­ne gel­me­si üze­ri­ne, ra­hat­sız­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek ban­ka­dan ay­rıl­dı­ğı ve bir da­ha işe dön­me­di­ği be­lir­len­di. Ban­ka mü­fet­tiş­le­ri­nin in­ce­le­me­si sı­ra­sın­da F.E’nin iş­lem yap­ma­ya yet­ki­li ol­du­ğu he­sap­lar­dan bi­ri­nin içi­nin bo­şal­tıl­dı­ğı, he­sap sa­hi­bi­nin ABD’de ya­şa­yan Türk müş­te­ri M.T. ol­du­ğu be­lir­len­di. F.E’nin, ya­nı­na ge­len M.T’yi gör­dü­ğün­de ra­hat­sız­lan­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek iş­lem­le­ri­ni bir baş­ka ça­lı­şa­nı­na dev­ret­ti­ği ve şu­be­den ay­rıl­dı­ğı be­lir­len­di. İş­le­mi dev­ra­lan di­ğer ban­ka gö­rev­li­si, M.T’nin 1 mil­yon 357 bin do­lar bu­lu­nan he­sa­bı­nın boş ol­du­ğu­nu tes­pit ede­rek, ban­ka yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ha­ber ver­di. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT