BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Der­bi­der mil­le­tiz ves­se­lam...

Der­bi­der mil­le­tiz ves­se­lam...

Üze­rin­den 1 haf­ta geç­ti. Ama hâ­lâ her­ke­sin di­lin­de Fe­ner­bah­çe - Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si var.Üze­rin­den 1 haf­ta geç­ti. Ama hâ­lâ her­ke­sin di­lin­de Fe­ner­bah­çe - Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si var. “9 Ka­sım’da 9 ola­cak­tı”, “Ga­la­ta­sa­ray maç­la­rı bi­zim bay­ra­mı­mız”, “Her ma­çı Ga­la­ta­sa­ray’la oy­na­sak şam­pi­yon olu­ruz...” Bun­lar Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın ağ­zın­dan çı­kan­lar... “3 gün­dür hiç­bi­ri­miz uyu­ya­ma­dık”, “Şim­di­den ikin­ci ya­rı­da­ki Fe­ner­bah­çe ma­çı­nı bek­li­yo­ruz”, “Bo­ğa­zı­mız­dan ye­mek bi­le geç­me­di...” Bun­lar da Ga­la­ta­sa­ray­lı fut­bol­cu­la­rın ağ­zın­dan çı­kan­lar... Ve bu ara­da “dün­ya der­bi­si”ni Tür­ki­ye dı­şın­da hiç­bir ül­ke ya­yın­la­ma­dı. İs­pan­yol ba­sı­nı ola­ya Ara­go­nes pen­ce­re­sin­den ba­kıp “Ra­hat ne­fes al­dı”, Al­man ba­sı­nı da Skib­be için, “Yi­ne di­ken üs­tün­de” yaz­dı o ka­dar... Tam 9 yıl­dır Fe­ner­bah­çe’nin Ka­dı­köy’de Ga­la­ta­sa­ray’a mağ­lu­bi­ye­ti yok. Ya­ni yıl­lar için­de “der­bi­ler üç ih­ti­mal­li­dir” la­fı da ra­fa kalk­mış... Ri­ver Pla­te - Bo­ca Ju­ni­ors maç­la­rı­nı nak­len sey­re­di­yo­ruz. Ar­se­nal’in Chel­se­a’yi evin­de yıl­lar son­ra de­vir­di­ği­ni bil­me­ye­ni­miz yok. Ath­le­tic Bil­ba­o - Bar­ce­lo­na maç­la­rın­da­ki yük­sek tan­si­yon he­pi­mi­zin ma­lu­mu. Ve Fe­ner­bah­çe - Ga­la­ta­sa­ray maç­la­rı bir dün­ya der­bi­si, öy­le mi? Ge­rets Mar­sil­ya’ya git­ti­ğin­de Fran­sız ba­sı­nı­na şöy­le de­miş­ti: “Tür­ki­ye’de Ga­la­ta­sa­ray’ı ça­lış­tı­rır­ken Fe­ner­bah­çe’ye iki ke­re ye­nil­dim ve bu utanç ve­si­le­si ola­rak ka­bul edil­di. Ora­da Fe­ner­bah­çe’yi yen­din mi, se­zo­nun iyi geç­miş sa­yı­lır.” Ken­di kü­çük dün­ya­mız­da bü­yüt­tü­ğü­müz ve bü­tün se­zo­na be­del, ken­di­mi­zi avut­tu­ğu­muz bir der­bi­miz var bi­zim! “Her­ke­sin der­bi­si ken­di­ne bü­yük” di­ye­cek­sek, “Dün­ya der­bi­si­ne sa­hi­biz” di­ye övün­me­nin hiç an­la­mı yok. Öz­han Ca­nay­dın bu ül­ke­de, en çok da, 6-0’lık maç­ta Fe­ner­bah­çe’yi al­kış­la­ma­sıy­la ha­tır­la­na­cak. Aziz Yıl­dı­rım da, Fe­ner­bah­çe’nin baş­ka­nı ola­rak, en çok Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­lu­ğu­nu gö­ren adam ola­rak... Unutulmaz sözler... “As­lın­da sert bir o­yun­cu de­ği­lim a­ma Se­ri­e A’da kır­mı­zı kart re­ko­ru­na sa­hip ol­ma­mın bir se­be­bi ol­ma­lı.” (Pa­o­lo Mon­te­ro)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT