BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KARTAL 16’YA ENDEKSLİ

KARTAL 16’YA ENDEKSLİ

Bur­sa-­Be­şik­taş 16 Ka­sım’da oy­na­ya­cak. Bur­sa’nın p­la­ka ko­du 16. Ye­şil-­be­yaz­lı­lar lig­de bu­gü­ne ka­dar 16 pu­an top­la­dı. Ma­çı Be­şik­taş ka­za­nır­sa, si­yah-­be­yaz­lı­lar Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de­ki 16. pu­a­nı­na u­la­şa­cak.GEL­ DE ŞA­ŞMA!.. ­Bur­sa A­ta­türk S­ta­dı’n­da ya­rın oy­na­na­cak o­lan dev kar­şı­laş­ma ön­ce­sin­de or­ta­ya çı­kan ra­kam­sal te­sa­düf­ler ma­çın he­ye­ca­nı­nı da­ha da art­tı­rı­yor. Kar­şı­laş­ma 16 Ka­sım Pa­zar gü­nü oy­na­na­cak. Bu, ay­nı za­man­da Bur­sa şeh­ri­nin p­la­ka nu­ma­ra­sıy­la ay­nı. Bur­sas­por ge­ri­de ka­lan 10 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta 16 pu­an top­la­dı. G.Bir­li­ği ve Ko­ca­e­li ga­li­bi­yet­le­ri­nin ya­nı sı­ra Si­vas be­ra­ber­li­ğiy­le 1 pu­a­nı ha­ne­si­ne yaz­dı­ran Be­şik­taş, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da oy­na­dı­ğı An­tal­ya ve T­rab­zon maç­la­rın­da i­se top­lam 6 pu­an el­de et­ti. Be­şik­taş, zor­lu Bur­sa dep­las­ma­nın­dan üç pu­an­la dön­me­si ha­lin­de Mus­ta­fa De­niz­li yö­ne­ti­min­de­ki 16. pu­a­nı­na u­la­şa­cak. “16 YA­PAR DÖ­NE­RİZ” İ­ki ta­kı­mın zo­run­lu o­la­rak ant­re­nör de­ği­şik­lik­le­ri­ne git­me­le­ri i­se maç ön­ce­sin­de­ki bir baş­ka il­ginç not. Bu ra­kam­sal te­sa­düf­ler Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi’nin de il­gi­si­ni çe­ki­yor. Bur­sa kar­şı­sın­da ga­li­bi­yet­ten baş­ka bir so­nuç dü­şün­me­dik­le­ri­ni söy­le­yen As­baş­kan Bü­lent De­riş, “Ben böy­le ra­kam­sal ve­ri­le­rin il­ginç­li­ği­ne i­na­nı­rım. Ma­dem is­ta­tis­tik­ler bi­zim Bur­sa kar­şı­sın­da ga­lip ge­le­rek 16. pu­a­nı­mı­zı al­ma­mı­zı i­şa­ret e­di­yor. O za­man biz de ü­ze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­rız” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bü­lent De­riş ay­rı­ca, Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun tam kad­ro o­la­rak Bur­sa’da o­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ta­raf­ta­rı­mı­zın yok­lu­ğun­da fut­bol­cu­la­rı­mı­za en bü­yük des­te­ği biz ve­re­ce­ğiz” de­di. > Bilgehan Can BEŞİKTAŞ NOTLARI Cis­se yi­ne yok Sol ar­ka ada­le­si­ne dar­be alan ve bu sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le an­tren­man­la­ra çı­ka­ma­yan Edou­ard Cis­se’nin Bur­sa kar­şı­sın­da for­ma gi­ye­me­ye­ce­ği öğ­re­nil­di. Fran­sız fut­bol­cu­nun ye­ri­ne ön li­be­ro­da Uğur İn­ce­man gö­rev ya­pa­cak. ‘Sı­fır şan­sım var’ Be­şik­taş’ın Ar­jan­tin­li yıl­dı­zı Ma­ti­as Del­ga­do, Ar­jan­tin Mil­li Ta­kı­mı’na se­çil­me şan­sı­nın yüz­de sı­fır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Del­ga­do, “Be­nim oy­na­dı­ğım böl­ge­de dün­ya­ca ün­lü isim­ler var. Ba­na sı­ra gel­me­si çok zor. Her­hal­de fut­bol ha­ya­tı­mın so­nu­na ka­dar mil­li ta­kım for­ma­sı­nı gi­ye­mem. Be­nim mil­li ta­kım­da oy­na­ma şan­sım geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi bu­gün de sı­fır” de­di. Ho­los­ko’ya mil­li onur Be­şik­taş’ın Slo­vak gol­cü­sü Fi­lip Ho­los­ko’ya mil­li da­vet gel­di. Slo­vak­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın Li­ech­tens­te­in ile oy­na­ya­ca­ğı özel ma­çın aday kad­ro­su­na çağ­rı­lan Ho­los­ko, 19 Ka­sım’da oy­na­na­cak olan maç ön­ce­sin­de for­mu­nun zir­ve­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Gol­le­ri­mi mil­li for­ma al­tın­da da sür­dür­mek is­ti­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. ‘De­mi­rö­ren gel­me­sin’ Bur­sas­por As­baş­ka­nı Lüt­fü Türk­kan il­ginç açık­la­ma­lar yap­tı. Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’in ge­çen yıl oy­na­nan kar­şı­laş­ma­yı açık tri­bün­den sey­re­de­rek şov yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı id­di­a eden Türk­kan, “İki ca­mi­a ara­sın­da ge­rek­siz ger­gin­lik­le­re se­bep ol­mak is­te­mi­yor­sa, Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren Bur­sa’ya gel­me­sin. Kar­şı­laş­ma­nın se­la­me­ti açı­sın­dan en doğ­ru ka­rar bu olur” de­di. So­rum­lu o­lur­su­nuz Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, ku­lü­bün res­mi in­ter­net si­te­sin­den sert bir a­çık­la­ma yap­tı. Ya­zı­da, “Bur­sas­por yö­ne­ti­ci­le­ri, Türk fut­bo­lu­nun en gü­zi­de ku­lü­bü Be­şik­taş’a sal­dı­ra­rak, or­ta­mı ge­ri­yor. Bur­sa’da­ki ma­ça baş­ka­nı­mız ve yö­ne­ti­mi­miz gi­de­cek­tir. Baş­ka­nı­mı­za ve yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­ze o­ra­da ya­pı­la­cak her tür­lü söz­lü ve fi­i­li ha­re­ket­ler­den, Bur­sas­por yö­ne­ti­ci­le­ri so­rum­lu o­la­cak­tır” de­nil­di. BJK-GS TV ka­pa­ndı ­Do­ğan TV Ya­yın G­ru­bu, BJK TV i­le GS TV’nin ya­yı­nı­nı dün ge­ce­den i­ti­ba­ren ka­pat­tı. Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ve G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat’ın, ko­nuy­la il­gi­li or­tak ha­re­ket et­me ka­ra­rı al­dı­ğı ve p­rob­le­mi U­laş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım’a gö­tü­re­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Di­ğer yan­dan i­ki baş­ka­nın Di­gi­türk’le gö­rüş­me­le­ri baş­lat­tık­la­rı da i­fa­de e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT