BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­sa’da bi­let iz­di­ha­mı

Bur­sa’da bi­let iz­di­ha­mı

Bur­sas­por ta­raf­ta­rı Be­şik­taş ma­çı­nın bi­let­le­ri­ne bü­yük il­gi gös­te­rir­ken, za­man za­man iz­di­ham gö­rün­tü­le­ri ya­şan­dı.Bur­sas­por ta­raf­ta­rı Be­şik­taş ma­çı­nın bi­let­le­ri­ne bü­yük il­gi gös­te­rir­ken, za­man za­man iz­di­ham gö­rün­tü­le­ri ya­şan­dı. Ta­raf­tar­lar gi­şe­le­rin geç açıl­ma­sı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek gö­rev­li­le­re sert çık­tı. Bu ara­da kuy­ruk­ta bek­le­yen iki ta­raf­tar bir­bi­ri­ne gir­di. Ara­ya gi­ren po­lis iki ta­raf­ta­rı da stad­yum çev­re­sin­den uzak­laş­tır­dı. Bur­sas­por’un ta­raf­tar g­ru­bu li­der­le­rin­den Se­lim Kur­tu­lan, Be­şik­taş ma­çı­nın kü­für­süz geç­me­si­ni is­te­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bur­sa 17 ta­kım­la kar­deş, 1 ta­kım­la de­ğil. On­lar­la yıl­dı­zı­mız ba­rış­mı­yor” de­di. Be­şik­taş ma­çın­da çe­şit­li t­ri­bün şov­la­rı ha­zır­la­dık­la­rı­nı an­la­tan Kur­tu­lan, ta­raf­tar­la­ra 2 bin dü­dük da­ğı­ta­cak­la­rı­nı kay­det­ti. > U­ğur US­LU­BAŞ-­Bur­sa (İ­HA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT