BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son vu­ruş ö­zür­lü­ler

Son vu­ruş ö­zür­lü­ler

“Gol!.. Gol!.. Gol!..” Bi­ri­le­ri, bi­zim lig­de­ki gol­cü­le­re, gol vu­ru­şu na­sıl ya­pı­lır, iyi­ce an­lat­ma­lı!..“Gol!.. Gol!.. Gol!..” Bi­ri­le­ri, bi­zim lig­de­ki gol­cü­le­re, gol vu­ru­şu na­sıl ya­pı­lır, iyi­ce an­lat­ma­lı!.. Bu Ha­kan Şü­kür mü olur, Ha­mi Man­dı­ra­lı mı, yok­sa Tan­ju Ço­lak mı bil­mem!.. Ama gol­cü­lü­ğün ne den­li önem­li ol­du­ğu, dün ge­ce­ki G.Bir­li­ği-Trab­zons­por ma­çın­da bir kez da­ha an­la­şıl­dı. Eğer, Umut o ka­fa­lar­dan se­ken to­pu da gol ya­pa­ma­sa, “Turk­cel Sü­per Lig”de li­der­li­ğe yük­sel­miş Trab­zons­por’un ora­ya na­sıl gel­di­ği so­ru­su­nun üni­ver­si­te­ler­de tez ko­nu­su ol­ma­sı­nı öne­re­cek­tim. Fa­kat, o go­le rağ­men di­yo­rum ki, Er­sun Ya­nal Ho­ca, haf­ta ara­sı gol­cü­le­ri­ni son vu­ruş­lar üs­tü­ne ye­ni­den ça­lış­tır­sın. Yok­sa, li­der­lik bas­kı­sı­nın ge­ti­re­ce­ği stres, Umut‘u da Gök­han‘ı da iyi­ce güç­ten dü­şü­rür. *** Hiç kim­se ku­su­ra bak­ma­sın! Bi­zim, Turk­cell Sü­per Lig son vu­ruş özür­lü gol­cü­ler­le (!) do­lu!.. Sa­de­ce Gök­han, Umut ve Isa­ac da de­ğil son vu­ruş özür­lü olan­lar. G.Bir­li­ği’nde arı gi­bi ça­lış­kan gö­rü­nen En­gin ve Bur­han da ay­nı be­ce­rik­siz­li­ği tek­rar­la­yıp dur­du­lar dün ge­ce. He­le bir po­zis­yon­da di­re­ği ni­şan­la­yan En­gin boş ka­le­ye ata­ma­dı­ğı gol­le, be­ce­rik­siz­ler li­te­ra­tü­rü­ne ge­çe­cek­ti. *** Di­ye­cek­si­niz ki, Trab­zons­por’un yıl­dı­zı­na ne ol­du? Dü­şük şut yüz­de­siy­le oy­na­yan Trab­zons­por’u ka­nat­lar­dan hü­cu­ma kal­dı­ra­cak baş ak­tör olan Yat­ta­ra ba­na dün ge­ce, “Oyun bil­me­yen ge­lin ye­rim dar der” sö­zü­nü ha­tır­lat­tı G.Bir­li­ği’nin gü­cün­den çok, sa­ha­nın su­ni çi­min­den faz­la­ca et­ki­len­miş gö­rü­nen Gi­ne­li fut­bol­cu, lo­kum gi­bi kor­ner­le­ri dı­şın­da sa­ha­da bu­har­laş­tı. Çün­kü Yat­ta­ra yor­gun, bit­kin ve is­tek­siz­di. Ama hak­kı­nı tes­lim ede­lim, Cey­hun, Ca­le, Col­man ve Song, Trab­zons­por’da giy­di­ği for­ma­nın hak­kı­nı ve­ren isim­ler­di. Ka­le­ci Sylva mı? Kor­ner­de bo­şa çık­ma­sı dı­şın­da ha­ta­sız oy­na­dı. So­nuç­ta Umut‘un ka­fa­sıy­la bü­yük sı­kın­tı­yı, mut­lu­lu­ğa çe­vi­ren Trab­zons­por, li­der git­ti­ği An­ka­ra dep­las­ma­nın­dan li­der dön­me­yi ba­şar­dı ama ya­rın­la­ra kao­su mi­ras bı­rak­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT