BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Engelliler, eğitimle meslek sahibi oldu

Engelliler, eğitimle meslek sahibi oldu

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ö­zür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü’nün e­ği­tim­le­ri­ne ka­tı­lan 30 en­gel­li, ser­ti­fi­ka a­la­rak ayakkabı ustası ol­duİs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü’nün (İSÖM) dü­zen­le­di­ği kur­sa ka­tı­lan 30 en­gel­li, ayak­ka­bı sa­ya­cı­sı ola­rak me­zun ol­du. İSÖM’ün İŞ­KUR ve TA­SEV (Tür­ki­ye Ayak­ka­bı Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği) iş bir­li­ği ile yü­rüt­tü­ğü eği­tim­ler, ağus­tos ayın­dan bu ya­na İki­tel­li’de­ki TA­SEV mer­ke­zin­de de­vam edi­yor­du. İŞ ­BEK­Lİ­YOR­LAR Dört ay sü­rey­le de­vam eden eği­tim­ler 10 Ka­sım’da so­na er­di. Kur­si­yer­ler eği­tim­ler­de, ta­sa­rım­dan stam­pa çı­kar­ma­ya, üre­tim yö­ne­ti­min­den ke­si­me, sa­ya di­ki­min­den, mon­taj ve fi­ni­sa­ja ka­dar uy­gu­la­ma­lı ola­rak mes­le­ği öğ­ren­di­ler. Mes­le­ki eği­tim­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan 30 İSÖM’lü, ar­tık, sek­tör­de iş ba­şı ya­pa­cak­la­rı gü­nü bek­le­me­ye baş­la­dı. ÇO­CUK­LA­RI­ İ­ÇİN Ye­ni ayak­ka­bı us­ta­la­rı­nın en bü­yük iş umu­du ise, pro­je dü­zen­le­yi­ci­le­rin­den olan İŞ­KUR. Ço­cuk­la­rı­nı ak­ra­ba­la­rı­na bı­ra­ka­rak kur­sa ka­tı­lan işit­me en­gel­li Mus­ta­fa ve Fat­ma Ba­ki çif­ti, haf­ta­nın 5 gü­nü ev­le­rin­den İSÖM ser­vis­le­riy­le alı­na­rak kur­sa ge­ti­ri­li­yor­du. Ço­cuk­la­rı­nı ak­ra­ba­la­rı­na bı­ra­ka­rak kur­sa ka­tı­lan işit­me en­gel­li Mus­ta­fa ve Fat­ma Ba­ki çif­ti haf­ta­nın 5 gü­nü ev­le­rin­den İSÖM ser­vis­le­riy­le alı­na­rak kur­sa ge­ti­ri­li­yor­lar. Hem en­gel­li hem de oku­ma yaz­ma bil­me­dik­le­ri için mes­lek­le­ri ol­ma­yan Ba­ki çif­ti­nin en bü­yük ha­ya­li ise bir işe yer­le­şe­rek ço­cuk­la­rı­na ba­ka­bil­mek. Öte yan­dan, İSÖM’ün bu­gü­ne ka­dar dü­zen­le­di­ği eği­tim­le­re ka­tı­lan 570 özür­lü, çe­şit­li sek­tör­ler­de mes­lek sa­hi­bi ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT