BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­car ba­kan­dan Top­baş’a zi­ya­ret

Ma­car ba­kan­dan Top­baş’a zi­ya­ret

Ma­ca­ris­tan Eği­tim ve Kül­tür Ba­ka­nı Ist­van Hil­ler, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ı zi­ya­ret et­ti.Ma­ca­ris­tan Eği­tim ve Kül­tür Ba­ka­nı Ist­van Hil­ler, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ı zi­ya­ret et­ti. Top­baş, zi­ya­re­tin, 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti için Ma­ca­ris­tan ile da­ya­nış­ma ve tek­nik bil­gi alış­ve­ri­şi çer­çe­ve­sin­de bir iliş­ki oluş­tur­mak ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Bu bağ­lam­da Al­man­ya’nın Es­sen, İs­tan­bul ve Ma­ca­ris­tan’ın Pecs şe­hir­le­ri­nin iliş­ki­le­ri oturt­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı kay­de­den Top­baş, “Bu­ra­da re­ka­bet de­ğil özel­lik­le da­ya­nış­ma ve tek­nik bil­gi alış­ve­ri­şi çer­çe­ve­sin­de bir iliş­ki oluş­tur­mak ve böy­le­ce in­san­lı­ğa, bu kül­tü­rel mi­ra­sı ar­ma­ğan et­mek, ön­le­ri­ne sun­mak için 2010 ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT