BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bah­çe­li­ev­ler’de bir araç daha kun­dak­lan­dı

Bah­çe­li­ev­ler’de bir araç daha kun­dak­lan­dı

Kun­dak­la­ma ola­yı, ge­ce sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da Bah­çe­li­ev­ler So­ğan­lı Mus­ta­fa Ke­mal Cad­de­si Ser­dar So­kak’ta mey­da­na gel­di.Kun­dak­la­ma ola­yı, ge­ce sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da Bah­çe­li­ev­ler So­ğan­lı Mus­ta­fa Ke­mal Cad­de­si Ser­dar So­kak’ta mey­da­na gel­di. So­kak üze­rin­de park ha­lin­de bu­lu­nan bir araç kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler­ce mo­lo­tof­kok­tey­li atı­la­rak ate­şe ve­ril­di. Olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri, yan­gı­na mü­da­ha­le eder­ken, araç­ta bü­yük çap­ta mad­di ha­sar mey­da­na gel­di. Po­lis ekip­le­ri ola­yı ger­çek­leş­ti­ren zan­lı­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için ça­lış­ma baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT