BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MÜNİR ÖZKUL’UN KIZI GÜNER: ­Ba­ba­mı ra­hat bırakın o çok hasta

MÜNİR ÖZKUL’UN KIZI GÜNER: ­Ba­ba­mı ra­hat bırakın o çok hasta

Öz­kul, “Ba­ba­m yardım almadan hayatını sürdüremeyecek durumda” dedi.Türk si­ne­ma­sı­nın us­ta oyun­cu­su Mü­nir Öz­kul’un kı­zı Gü­ner Öz­kul ba­ba­sı­nın sağ­lı­ğı­nın iyi ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şun­la­rı an­lat­tı: “Ar­tık yar­dım­sız yü­rü­ye­mi­yor. Ak­ci­ğe­ri su top­lu­yor. Ba­bam, in­san içi­ne çı­ka­cak du­rum­da de­ğil. Ge­çen­ler­de İb­ra­him Tat­lı­ses ile tar­tış­tık. ‘Ben ba­ba­nın eli­ni öp­mek is­ti­yo­rum ka­me­ra yok’ de­di. Ben de ‘Eşi­ne ile­ti­rim si­zi arar’ de­dim. O da ba­na ‘Eşi oda­ya kit­li­yor­muş. Mü­nir Öz­kul hal­kın ma­lı­dır biz­den sak­la­­ma­ya hak­kı yok. Ben ge­lip İbo Show’un ka­me­ra­la­rıy­la çe­ke­ce­ğim her­ke­se ib­ret ola­cak üs­tü­ne de Ha­ba­bam Sı­nı­fı’ndan ağ­la­mak­lı sah­ne­ler ko­ya­ca­ğım’ de­di. Bu­nun üze­ri­ne ben de ‘Ne­yin ib­re­ti. Ba­bam tek ba­şı­na bi­le ha­re­ket ede­mi­yor. İn­san­lar bu­nu mu bil­sin’ di­ye­rek si­nir­len­dim. ‘Ben eşiy­le ko­nu­şur si­ze dö­ne­rim’ de­dim. Tat­lı­ses ‘Eşi­ni ik­na et­me­ye ça­lış. İbo Show’a mut­la­ka çı­kar­ma­lı­yız’ de­di. BEBEKTEN FARKI YOK Bu müm­kün de­ğil. Ba­bam ar­tık bir be­bek gi­bi ba­kım is­ti­yor. O hiç­bir ye­re gi­de­cek hiç kim­sey­le gö­rü­şe­cek du­rum­da de­ğil. Onu ra­hat bı­rak­sın­lar. Ba­bam ar­tık film­ler­de­ki es­ki ha­liy­le ha­fı­za­lar­da kal­mak is­ti­yor” dedim. ONUN HER ŞEYİ NUMAN ABLA Münir Özkul’un kı­zı Gü­ner Öz­kul, ba­ba­sı­nın yar­dım­sız ya­şa­ya­maz hal­de ol­du­ğu­nu be­lir­terek şun­la­rı söy­le­di: “Nu­man ab­la 25 ya­şın­da ba­ba­ma aşık ol­du. Bu­gün 55 ya­şın­da. Bir gün ol­sun ‘of’ de­me­di. Muh­te­şem bir in­san. Ba­bam pa­ra için­de yüz­mü­yor ama ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­bi­le­cek bir du­rum­da. Ev­le­ri var iki­si­nin de emek­li maa­şı var. Ba­kır­köy­lü Sa­nat­çı­lar Der­ne­ği var­dı. Ba­ba­mı sü­rek­li da­vet edi­yor­lar­dı. Ora­da ba­ba­ma ma­sa kur­muş­lar. Ka­me­ra­lar top­lan­mış ‘Mü­nir Öz­kul aç. Der­nek onu do­yur­du, ba­ba­ya ke­bap ye­dir­di. El­ve­da Mü­nir ba­ba se­ni çok öz­le­ye­ce­ğiz’ di­ye ha­ber yap­mış­lar. Be­ni ta­nı­ma­yan in­san­la­rın gö­rüp yü­zü­me bir tü­kür­me­di­ği kal­dı. ‘Ba­ban aç sen te­le­viz­yon­la­ra çık’ gi­bi...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT