BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > kim ne demiş?

kim ne demiş?

İz­mir­li­yim. Tür­kü de söy­le­rim. Türk Sa­nat Mü­zi­ği de... Caz da söy­le­rim, pop da... Po­le­mik­le­rin i­çin­de bu­lun­mam a­ma bu ül­ke­de be­ni an­la­ya­ma­dı­lar.”BURCU GÜNEŞ: İz­mir­li­yim. Tür­kü de söy­le­rim. Türk Sa­nat Mü­zi­ği de... Caz da söy­le­rim, pop da... Po­le­mik­le­rin i­çin­de bu­lun­mam a­ma bu ül­ke­de be­ni an­la­ya­ma­dı­lar.” HÜLYA AVŞAR: Kıs­kanç­lık g­ra­fi­ğim ya­şı­ma gö­re de­ğiş­me­di. Her za­man ay­nı ca­dı­lı­ğı ya­pa­bi­li­rim... Bu yüz­den et­ra­fım­da­ki ki­şi­le­rin her za­man dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor. NİHAT DOĞAN Do­ğan ve sev­gi­li­si Di­dem U­zel, “Biz hak­kı­mız­da çı­kan de­di­ko­du­la­ra ku­lak­la­rı­mı­zı tı­kar­ken siz bu de­di­ko­du­la­rın ü­ze­ri­ne gi­di­yor­su­nuz. Si­ze kü­süz...” ASENA: Mu­az­zez A­ba­cı de­ği­lim a­ma en a­zın­dan ku­la­ğı da ra­hat­sız et­me­ye­cek şe­kil­de şar­kı söy­le­ye­bi­li­yo­rum. Ekst­ra­la­ra git­mek i­çin bu al­bü­mü yap­tım... EMEL ACAR: Di­yar­ba­kır’da bü­yük bir de­fi­ley­le ma­ğa­za aç­mak is­ti­yo­rum. Do­ğu­nun mo­da­sı­nı İs­tan­bul’a ta­şı­ya­ca­ğım. Po­şu kul­la­na­rak müt­hiş bir ko­lek­si­yon ha­zır­lı­yo­rum.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT