BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bu al­tın­lar se­nin!..”

“Bu al­tın­lar se­nin!..”

Hin­dis­tan ev­li­yâ­sın­dan Ubey­dul­lah Ser­hen­dî haz­ret­le­ri, bir gün şu­nu an­lat­tı sev­dik­le­ri­ne: Vak­tiy­le bir Müs­lü­man, bi­rin­den tar­la sa­tın al­mış­tı. Tar­la­yı sü­rer­ken “bir küp al­tın” çık­tı top­ra­ğın al­tın­dan. Kü­pü ku­cak­la­yıp doğ­ru­ca git­ti mal sa­hi­bi­ne:Hin­dis­tan ev­li­yâ­sın­dan Ubey­dul­lah Ser­hen­dî haz­ret­le­ri, bir gün şu­nu an­lat­tı sev­dik­le­ri­ne: Vak­tiy­le bir Müs­lü­man, bi­rin­den tar­la sa­tın al­mış­tı. Tar­la­yı sü­rer­ken “bir küp al­tın” çık­tı top­ra­ğın al­tın­dan. Kü­pü ku­cak­la­yıp doğ­ru­ca git­ti mal sa­hi­bi­ne: - Ar­ka­daş, bu al­tın­lar se­nin, de­di. Tar­la­yı sü­rer­ken bul­dum. Adam ka­bul et­me­di: - Ha­yır, ben bu tar­la­yı sa­na sat­tım. Do­la­yı­sıy­la bun­lar da se­nin­dir. - Ama ben, tar­la­yı sa­tın al­dım. Al­tın­da­ki­ler sa­na âit­tir. - Ha­yır, sa­na âit­tir. An­la­şa­ma­yın­ca, ka­dı­ya git­ti­ler. Ka­dı efen­di, iki­si­ni de din­le­dik­ten son­ra sor­du bi­ri­ne: - Se­nin ev­le­ne­cek oğ­lun var mı? - Var ka­dı efen­di. Öbü­rü­ne sor­du: - Se­nin ev­li­lik ça­ğın­da kı­zın var mı? - Var efen­dim. Ka­dı efen­di, genç­le­rin rı­za­la­rı­nı alıp kıy­dı ni­kâh­la­rı­nı ve; - Bu al­tın­lar da me­hir ol­sun, de­di. Ve bu ha­yır­lı iz­di­vaç­tan, Bâ­ye­zid-i Bis­tâ­mî haz­ret­le­ri dün­yâ­ya gel­di. DİN NA­Sİ­HAT­TIR Bir gün de şu­nu an­lat­tı: Haz­ret-i Ömer, Es­hâb-ı ki­râ­mın bü­yük­le­rin­den bi­ri­ni, bir şeh­re vâ­li ta­yin edip, bir­kaç sa­hâ­bî ile ken­di­si­ni uğur­lar­ken, aya­küs­tü; - Git­ti­ğin yer­de sa­kın Al­la­ha şirk koş­ma! Beş va­kit na­ma­zı­nı kıl! Ra­ma­zan­da oru­cu­nu tut! Zen­gin olur­san ze­kâ­tı­nı ver ve hac­ca git! di­ye na­si­hat­te bu­lun­du. O gi­din­ce, sa­hâ­bî­ler; - Ey ha­lî­fe! Bun­lar bi­li­nen şey­ler. Kal­dı ki bu zat, Cen­net­le müj­de­len­miş bir sa­hâ­bî­dir, de­di­ler. Haz­ret-i Ömer; - Ol­sun, din, na­sî­hat­tir. Bil­di­ği şey­ler de ol­sa, en mü­him hu­sus­la­rı hâ­tır­lat­tım ken­di­si­ne. Baş­ka ne söy­le­ye­bi­lir­dim ki? bu­yur­du. > E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT