BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­di­se’ye 450 bin YTL

Ha­di­se’ye 450 bin YTL

TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin, Tür­ki­ye’yi 2009 yı­lın­da Eu­ro­vi­si­on şar­kı ya­rış­ma­sın­da tem­sil ede­cek olan pop mü­zik sa­nat­çı­sı Ha­di­se’ye 450 bin YTL ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin, Tür­ki­ye’yi 2009 yı­lın­da Eu­ro­vi­si­on şar­kı ya­rış­ma­sın­da tem­sil ede­cek olan pop mü­zik sa­nat­çı­sı Ha­di­se’ye 450 bin YTL ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Şa­hin, KİT Ko­mis­yon üye­le­ri­nin, “Tür­ki­ye Eu­ro­vi­si­on için ne ka­dar har­cı­yor” so­ru­su­na Ha­di­se’ye ve­ri­len üc­re­ti açık­la­ya­rak cevap ver­di. Şa­hin, “Ha­di­se ile 450 bin YTL’ye an­laş­tık. An­cak bu ha­nı­me­fen­di­nin yurt dı­şın­da bir şir­ket­le an­laş­ma­sı var ve bu şir­ke­tin ta­nı­tım ko­nu­sun­da cid­di bir kat­kı ya­pa­ca­ğı dü­şün­ce­sin­de­yiz. Web say­fa­mız­da Eu­ro­vi­si­on’da ya­rış­ma­sı için en çok onun is­mi is­ten­di” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.
Kapat
KAPAT