BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İş­te Çin u­su­lü iş fu­a­rı

İş­te Çin u­su­lü iş fu­a­rı

İş­siz genç­ler iş bu­la­bil­mek umu­duy­la fua­ra akın edin­ce, iğ­ne ata­cak yer kal­ma­dıİş fuarına akın eden Çinli işsiz üniversiteli gençler, iş sahibi olabilmek umuduyla alanı doldurdu. Çin, 1.3 mil­yar­lık nü­fu­suy­la dün­ya­nın en ka­la­ba­lık ül­ke­si. Yu­ka­rı­da­ki fo­toğ­raf ise Çi­n’­de­ki bir İş Fu­arı’­na ait. “İğ­ne at­san ye­re düş­mez” mi­sa­li... İş ara­yan­la­rın ta­ma­mı üni­ver­si­te me­zu­nu. 2007’de üni­ver­si­te­ler­den 6 mil­yon gen­cin me­zun ol­du­ğu ül­ke­de iş bul­mak ise bü­yük ma­ri­fet is­ti­yor. Ka­sım so­nu­na ka­dar açık ka­la­cak olan fu­ar, üni­ver­si­te­li iş­siz­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor. Bu­ra­da ken­di­le­ri­ne bir iş im­ka­nı ya­ka­la­mak is­te­yen genç­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu ise ha­yal kı­rık­lı­ğıy­la fu­ar­dan ay­rı­lı­yor. Fu­ar­da 1 mil­yo­na ya­kın genç, iş sa­hi­bi ol­ma­sı bek­le­nir­ken, iş­siz­le­rin her ge­çen gün art­tı­ğı Çin­li iş­siz­le­ri, glo­bal kriz do­la­yı­sıy­la zor gün­ler bek­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT