BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş­te Çin u­su­lü iş fu­a­rı

İş­te Çin u­su­lü iş fu­a­rı

İş­siz genç­ler iş bu­la­bil­mek umu­duy­la fua­ra akın edin­ce, iğ­ne ata­cak yer kal­ma­dıİş fuarına akın eden Çinli işsiz üniversiteli gençler, iş sahibi olabilmek umuduyla alanı doldurdu. Çin, 1.3 mil­yar­lık nü­fu­suy­la dün­ya­nın en ka­la­ba­lık ül­ke­si. Yu­ka­rı­da­ki fo­toğ­raf ise Çi­n’­de­ki bir İş Fu­arı’­na ait. “İğ­ne at­san ye­re düş­mez” mi­sa­li... İş ara­yan­la­rın ta­ma­mı üni­ver­si­te me­zu­nu. 2007’de üni­ver­si­te­ler­den 6 mil­yon gen­cin me­zun ol­du­ğu ül­ke­de iş bul­mak ise bü­yük ma­ri­fet is­ti­yor. Ka­sım so­nu­na ka­dar açık ka­la­cak olan fu­ar, üni­ver­si­te­li iş­siz­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor. Bu­ra­da ken­di­le­ri­ne bir iş im­ka­nı ya­ka­la­mak is­te­yen genç­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu ise ha­yal kı­rık­lı­ğıy­la fu­ar­dan ay­rı­lı­yor. Fu­ar­da 1 mil­yo­na ya­kın genç, iş sa­hi­bi ol­ma­sı bek­le­nir­ken, iş­siz­le­rin her ge­çen gün art­tı­ğı Çin­li iş­siz­le­ri, glo­bal kriz do­la­yı­sıy­la zor gün­ler bek­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT