BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Önemli olan...

Önemli olan...

Tabu­nun ve ta­as­su­bun çe­şit­li kar­şı­lık­la­rı var­dır, her­ke­sin söz­lü­ğün­de. Ama yi­ne de her­kes ken­di söz­lü­ğü­nün ke­li­me­le­ri­ne ba­kar ve oku­du­ğu her ke­li­me­den yi­ne ken­di­ne gö­re ma­na­lar çı­ka­rır...Tabu­nun ve ta­as­su­bun çe­şit­li kar­şı­lık­la­rı var­dır, her­ke­sin söz­lü­ğün­de. Ama yi­ne de her­kes ken­di söz­lü­ğü­nün ke­li­me­le­ri­ne ba­kar ve oku­du­ğu her ke­li­me­den yi­ne ken­di­ne gö­re ma­na­lar çı­ka­rır... Hâl­bu­ki... Ta­bu­lar; ta­but­lar gi­bi­dir, di­mağ­la­rın dı­şın­da... Dü­şün­ce­ler­se, bu ta­but için­de kal­mış si­nek! Ha­yal, ta­bu­tun “dı­şı­nı da” me­rak et­mek... Me­rak et­mek­se; kor­ku ile yüz­leş­me­nin ka­yı­ğı! Ha­yal et... Me­rak et... Ki, kor­ku ile bü­yü­me; çün­kü kor­ku­nun, ece­le fay­da­sı yok! * Ecel; ‘öcü’dür ço­ğu­na gö­re; Çün­kü “öcü­le­ri öl­dü­ren­ler” için uy­sal­la­şı­yor an­cak, ölüm! * Bir de­niz fe­ne­ri yi­ne de­niz fe­ne­ri­dir ve bir mey­dan hey­ke­li yi­ne mey­dan hey­ke­li­dir; sis için­de de, gü­neş al­tın­da da!.. Al­tın ise al­tın­dır; bi­lek­ler­de ışıl­dar­ken de, bu­lun­ma­mış de­fi­ne san­dı­ğın­da da... Ya­ni, ger­çek olan, za­ten ger­çek­tir... Bir ger­çe­ği sak­la­mak, ört­mek, yan­lış an­lat­mak, baş­ka zan­net­tir­mek; onun “ger­çek” olu­şu­nu ve “ger­çek ni­te­li­ği­ni” de­ğiş­tir­mez! Kö­mür de kar­bon­dur, el­mas da... Kö­mür de yer­den çı­kar­tı­lır el­mas da... Fa­kat or­ta­ya çık­tı­ğı za­man; el­mas ger­dan­la­ra ta­kı­lır, kö­mür ise ateş­le­re atı­lır! * Al­tın ne kay­be­der ça­mu­run için­de?.. Bir ce­set, ne ka­dar sak­la­nır ta­bu­tun­da? Bir ger­çek, ne ka­dar mum­ya­lı ka­lır?.. Ger­çe­ği sak­la­mak; onun “ger­çek” olu­şu­nu de­ğiş­tir­mez! Sak­lan­mış bir ger­çek; sak­lan­ma­mış bir ger­çek­ten ne da­ha az ger­çek­tir, ne de da­ha çok ger­çek!.. * Bir adım atar­sın... Ve adım at­tı­ğın o aya­ğı, adım at­ma se­vin­ciy­le çi­vi­ler, yo­la ça­kar­sın... Ta­as­su­bun bir ifa­de­si de bu­dur! Ta­bu ise, ta­pu­su gi­bi­dir ta­as­su­bun! ..... Ta­bu­lar, ta­but­lar gi­bi, di­mağ­la­rın dı­şın­da; ya­ni di­ma­ğın ta­but­la­rı, ta­bu­lar! Hâl­bu­ki... Bir ta­bu­tun için­de­ki ölü ne da­ha az ölü­dür oda­sı ka­rar­tı­lın­ca, ne da­ha çok ölü­dür! Dü­şün­ce­nin ta­bu­lar­dan kur­tul­ma­sı, ta­but­lar­dan kur­tul­ma­sı; ..önem­li olan bu­dur!
Kapat
KAPAT