BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şehir Tiyatroları’nda 3 yeni oyun

Şehir Tiyatroları’nda 3 yeni oyun

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı sah­ne­le­rin­de, bu haf­ta Ber­nar­da Al­ba’nın Evi, Ba­lı­ke­sir Mu­ha­se­be­ci­si ve Ca­na­var Sof­ra­sı ad­lı oyun­lar iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şa­cak.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı sah­ne­le­rin­de, bu haf­ta Ber­nar­da Al­ba’nın Evi, Ba­lı­ke­sir Mu­ha­se­be­ci­si ve Ca­na­var Sof­ra­sı ad­lı oyun­lar iz­le­yi­ciy­le bu­lu­şa­cak. Va­he Katc­ha’nın yaz­dı­ğı ve Hü­se­yin Kö­roğ­lu’nun yö­net­ti­ği Ca­na­var Sof­ra­sı ad­lı oyun, 19 Ka­sım 2008 Çar­şam­ba gü­nü Ka­ğıt­ha­ne Sa­da­bad Sah­ne­si’nde iz­le­yi­ci ile bu­lu­şa­cak. Oyun; II. Dün­ya Sa­va­şı’nda iş­gal al­tın­da­ki Fran­sa’da ge­çi­yor. Üs­kü­dar Ke­rem Yıl­ma­zer Sah­ne­si’nde 19 Ka­sım - 23 Ka­sım ile 26 Ka­sım - 30 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da sah­ne­le­ne­cek olan Ber­nar­da Al­ba’nın Evi ad­lı oyun, ko­ca­sı­nın ölü­mü ar­dın­dan yas tu­ta­rak, ken­di­si­nin ve kız­la­rı­nın ha­ya­tı­nı ma­nas­tı­ra çe­vi­ren bir ai­le­yi an­la­tı­lı­yor. Haf­ta­nın di­ğer ye­ni oyun­la­rın­dan olan, Re­şat Nu­ri Gün­te­kin’in yaz­dı­ğı Ba­lı­ke­sir Mu­ha­se­be­ci­si de bu haf­ta İ.B.B. Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı’nda ilk de­fa sah­ne­le­ne­cek oyun­lar ara­sın­da yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT