BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstikbal Or­ta Do­ğu’ya Du­ba­i’den ya­yı­la­cak

İstikbal Or­ta Do­ğu’ya Du­ba­i’den ya­yı­la­cak

İs­tik­bal Mo­bil­ya, Or­ta Do­ğu ve Kör­fez ül­ke­le­ri­ne yö­ne­lik ya­tı­rım­la­rı­nı ar­tır­ma ka­ra­rı al­dı.İs­tik­bal Mo­bil­ya, Or­ta Do­ğu ve Kör­fez ül­ke­le­ri­ne yö­ne­lik ya­tı­rım­la­rı­nı ar­tır­ma ka­ra­rı al­dı. İs­tik­bal Mo­bil­ya ta­ra­fın­dan Du­ba­i’de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da ko­nu­şan Boy­dak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Be­kir Boy­dak, Or­ta Do­ğu’da­ki tam kap­sam­lı ya­yıl­ma pro­je­si­nin mer­ke­zi ola­rak Du­ba­i’yi seç­tik­le­ri­ni kay­det­ti. Boy­dak Dış Ti­ca­ret Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Boz­dağ da şu an­da ha­li­ha­zır­da, Mı­sır, Lib­ya, Fas, Lüb­nan, Su­ri­ye, Ür­dün, Irak, Suu­di Ara­bis­tan, Ye­men, Ka­tar, Ku­veyt gi­bi Arap­ça ko­nu­şu­lan ül­ke­ler­de 38 ma­ğa­za­la­rı bu­lun­du­ğu­nu, 7 ma­ğa­za­nın in­şa­at ha­lin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, 2010 so­nun­da bu ra­ka­mı iki­ye kat­la­ma­yı, ci­ro­yu da 100 mil­yon do­lar ola­rak he­def­le­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Bu ara­da Arap ül­ke­le­rin­de çok se­vi­len Türk yıl­dız­la­rın­dan Bü­lent İnal, İs­tik­bal Mo­bil­ya’nın Or­ta Do­ğu pa­za­rı için çe­ki­len rek­lam fil­min­de oy­na­dı. İnal, Bey­rut’ta çe­ki­len rek­lam­da, ma­ğa­za­dan ya­yın ya­pan bir te­le­viz­yon mu­ha­bi­ri­ni can­lan­dı­rı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT