BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­fa­lar o ka­dar ka­rı­şık ki...

Ka­fa­lar o ka­dar ka­rı­şık ki...

İ­ki gün bo­yun­ca ban­ka­cı­lar, a­ka­de­mis­yen­ler ve e­ko­no­mi­nin dü­me­ni­ni tu­tan bü­rok­rat­lar­la, ya­şa­nan k­ri­zi ve et­ki­le­ri­ni ko­nuş­tum.İ­ki gün bo­yun­ca ban­ka­cı­lar, a­ka­de­mis­yen­ler ve e­ko­no­mi­nin dü­me­ni­ni tu­tan bü­rok­rat­lar­la, ya­şa­nan k­ri­zi ve et­ki­le­ri­ni ko­nuş­tum. Şu­nu fark et­tim ki, hep­si ken­di sa­ha­sın­da yet­kin o­lan bu in­san­la­rın da zi­hin­le­ri ka­rı­şık... Teş­his­te kıs­men ben­zer­lik­ler ol­sa da sı­ra “ted­bir ve çö­zü­me” gel­di­ğin­de, ko­nuş­tu­ğum in­san sa­yı­sı ka­dar fark­lı al­ter­na­tif çı­kı­yor or­ta­ya... La­kin tüm yo­rum­lar bir nok­ta­da bir­le­şi­yor: Kü­re­sel k­riz­den et­ki­le­ne­ce­ğiz ve bu et­ki­nin “his­se­di­lir” so­nuç­la­rı o­la­cak... “K­ri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek” di­ye bir lük­sü­mü­zün ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da da tam mu­ta­ba­kat var. *** ­Soh­bet­ler­den ak­lım­da ka­lan­la­rı id­ra­ki­ni­ze su­nu­yo­rum. “Havf ve re­ca”dan, ya­ni kor­ku ve ü­mit­ten han­gi­si­ne ya­kın du­ra­ca­ğı­nız i­se si­ze ka­lı­yor. P­rof. Ve­fa Tar­han: K­re­di pi­ya­sa­la­rı nük­le­er kı­şa gir­di. Bu bir gü­ven­siz­lik k­ri­zi... Pa­ra po­li­ti­ka­la­rı re­el sek­tör o­dak­lı ol­ma­lı... ­Çağ­la­yan Ar­kan (Mic­ro­soft): Şir­ket­ler tek­no­lo­ji­yi müş­te­ri o­dak­lı kul­la­nır­lar­sa k­riz­den çı­kış yo­lu­nu kı­sal­ta­bi­lir­ler. A­li Du­man­ka­ya (Du­man­ka­ya in­şa­at): En bü­yük han­di­kap pa­nik­tir. Bu k­riz ya­şa­na­cak ve ge­çe­cek. P­rof. Gün­gör U­ras: Dev­let, ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tı­ra­rak pi­ya­sa­la­ra “can­su­yu” ver­me­li. Mer­kez Ban­ka­la­rı­nın pi­ya­sa­la­ra pom­pa­la­dı­ğı li­ki­di­te, Tür­ki­ye’nin dı­şa­rı­dan kay­nak bul­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir. Ha­kan E­min­soy (ING Bank): Bü­tün ban­ka­lar li­kit kal­ma­ya ça­lı­şır­sa, or­ta­ya iş­le­me­yen bir ti­ca­ret çı­kar.Ban­ka­la­rın k­re­di­le­ri da­ralt­ma­sı is­ten­mi­yor­sa, BDDK li­ki­di­te ras­yo­su uy­gu­la­ma­sı­nı göz­den ge­çir­me­li. Ha­luk Bü­rüm­cek­çi (For­tis): Ca­ri a­çık, yük­se­len kur ve da­ra­lan e­ko­no­mi sa­ye­sin­de ge­le­cek yıl 30 mil­yar do­la­rın al­tı­na ge­le­bi­lir. Ma­li di­sip­lin­de gev­şe­me ka­çı­nıl­maz a­ma bü­tün dün­ya­da büt­çe a­çık­la­rı ar­ta­ca­ğın­dan, bu du­rum o­lum­suz al­gı­lan­maz. Sa­ru­han Ö­zel (De­niz­bank): Re­ses­yon­dan hiç­bir ül­ke ka­çı­na­ma­ya­cak. K­riz­den çı­kı­şın mo­to­ru ge­liş­mek­te o­lan ül­ke­ler o­la­cak. K­la­sik bir IMF an­laş­ma­sı yap­mak­tan ke­sin­lik­le ka­çın­ma­lı­yız. Ma­li po­li­ti­ka­la­rı sı­kı­laş­tır­ma­yan bir s­tand-by ol­ma­lı... *** ­Kü­re­sel e­ko­no­mi ta­ri­hin en şid­det­li ve yay­gın çö­küş teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya... Şu ve­ya bu k­ri­zi di­ye i­sim a­ra­ma­ya ge­rek yok. Bu her yö­nüy­le bir “k­riz”. E­ko­no­mik, fi­nan­sal, si­ya­sal ve sos­yal et­ki­le­ri o­la­cak bir k­riz...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT