BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel ölüm dö­şe­ğin­de, üç oğ­lu ba­şu­cun­da yaş­lı göz­ler­le bek­li­yor­lar... Dok­tor olan bü­yük oğ­lu­na dön­müş:Te­mel ölüm dö­şe­ğin­de, üç oğ­lu ba­şu­cun­da yaş­lı göz­ler­le bek­li­yor­lar... Dok­tor olan bü­yük oğ­lu­na dön­müş: “-Bak yav­rum, bun­ca yıl oku­dun dok­tor ol­dun, has­ta­la­rı­na iyi bak, on­la­rın ve­ba­li­ni al­ma, pa­ra­göz ol­ma...” Avu­kat olan or­tan­ca oğ­lu­na dön­müş: “-Bak oğ­lum, gir­di­ğin da­va­lar­da adil ol, mü­vek­kil­le­ri­nin hak­la­rı­nı iyi sa­vun...” Bir bal­ta­ya sap ola­ma­mış kü­çük oğ­lu­na dön­müş: “-Sen de iki el­den faz­la oke­ye dön­me, eşek he­ri­fin da­ma­dı...” itiraf reyonu (...isim: bu­rak kır­mı­zı­gül ...şe­hir: te­kir­dağ ...yaş: on do­kuz) Ev­de otur­muş, te­le­viz­yon iz­li­yo­ruz... Bir ko­me­di ka­na­lın­da be­bek­le­ri gös­te­ri­yor­lar... Kah­ka­hay­la gü­lü­yor­lar, biz de on­lar­la be­ra­ber ek­ran ba­şın­da gü­lü­yo­ruz... Bir be­bek çık­tı gü­lü­yor, de­dim ki; “-Bak ba­ba, ben­ce bu ço­cuk Ja­pon, ya da Çin­li...” Ba­ba­mın ce­va­bı gel­di; “-Ne­den Ja­pon­ca mı gü­lü­yor?...” > (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) bi­zim­ki­ler... (...Geç­ti­ği­miz haf­ta­nın çe­rez bom­ba­la­rı) Ser­dar’ın ha­lı sa­ha ma­çı ayar­la­yıp, her­ke­si Bey­lik­dü­zü’nde bir ha­lı sa­ha­ya gön­der­me­si, ken­di­si­nin Mar­ma­ra Ev­le­ri’nde­ki sa­ha­ya git­me­si... ... Ali’nin Dol­ma­bah­çe’de­ki sa­at ku­le­si­nin önün­de saa­ti sor­mak için in­san ara­ma­sı... ... Ta­lip’in yan­lış mi­ni­bü­se bin­di­ği­ni fark edip pa­ra­sı­nı ge­ri ala­rak aşa­ğı in­me­si... As­lın­da bi­ner­ken he­nüz pa­ra ver­me­di­ği­ni çok son­ra ha­tır­la­ma­sı... ha­ya­ta da­ir Has­ta­lık, ya­ra­lan­ma, aşk, ger­çek mü­kem­mel­li­ğin ka­yıp an­la­rı ve ap­tal­lık­lar, hep­si si­zin ru­hu­nu­zun sı­nır­la­rı­nı test et­mek için var­dır... Bu kü­çük test­ler ol­mak­sı­zın, her ne olur­sa ol­sun­lar, ha­yat hiç­bir ye­re va­ra­ma­yan, pü­rüz­süz­ce as­falt­lan­mış düz, ya­van bir yol gi­bi olur­du... Gü­ven­li ve ra­hat; ama ap­tal­ca ve ta­ma­men an­lam­sız... ... Ta­nış­tı­ğı­nız, ha­ya­tı­nı­zı et­ki­le­yen in­san­lar, tec­rü­be et­ti­ği­niz ba­şa­rı ve çö­küş­ler, kim ol­du­ğu­nu­zu ve kim ola­ca­ğı­nı­zı bul­ma­nı­za yar­dım­cı olur­lar... Kö­tü tec­rü­be­ler­den bi­le bir şey­ler öğ­re­ni­le­bi­lir... As­lın­da, ba­zen on­lar en önem­li­le­ri­dir... ... Eğer bi­ri­le­ri si­zi se­ver­se, kar­şı­lı­ğın­da on­la­ra han­gi şe­kil­de ya­pa­bi­li­yor­sa­nız sev­gi ve­rin, sa­de­ce si­zi sev­dik­le­ri için de­ğil ay­nı za­man­da si­ze sev­me­yi ve kal­bi­ni­zi ve gö­zü­nü­zü na­sıl aça­bi­le­ce­ği­ni­zi öğ­ret­tik­le­ri için... Eğer bi­ri­le­ri si­zi in­ci­tir­se, al­da­tır­sa ya da kal­bi­ni­zi kı­rar­sa, on­la­rı af­fe­din, si­ze, gü­ve­ni ve kal­bi­ni­zi kim­le­re aça­ca­ğı­nı­za dik­kat et­me­nin öne­mi­ni öğ­ret­tik­le­ri için... ... Ya­şa­dı­ğı­nız her gün­den ha­ya­ta da­ir bir ders alın... Bu­gün; dün için en­di­şe­len­di­ği­niz ya­rın­dır... Bu­na de­ğer miy­di?... (...Sha­ron Zeff) iğ­ne­lik... ŞANS İB­RE­Sİ Or­kes­tra­yı kur­du­nuz, Lâ­kin mil­let ayık­tı... Tür­ki­ye’ye vur­du­nuz, Kriz Ba­tı’dan çık­tı! Bu oyun da tut­ma­dı, Ne var şim­di sı­ra­da... Va­tan­daş unut­ma­dı, Ha­tır­la­tır ara­da! Oy­na­sa­nız bin­bir tür, Kat­sa­nız toz du­ma­na... Şans ib­re­si çok şü­kür, Türk mil­le­tin­den ya­na! (...Se­fa Ko­yun­cu) sağ­dan-­sol­dan (...İs­tan­bul Ara­ba Ar­ka­sı-Ya­vuz Ba­tu­han) “-Çıp­lak te­ker ka­pı­şa­lım...” ‘’-İn­ter­net­ten sev­gi­li bu­lu­nur...” “-Es­ki­si gi­bi ci­de­miy­rum...” te­be­şir to­zu “-Mut­lu­lu­ğun te­mel şart­la­rı: Ya­pa­cak bir şe­ye, se­ve­cek bir şe­ye ve ümit ede­cek bir şe­ye sa­hip ol­mak­tır...” (...İ.Cha­se) Tuzaktan Kumanda (...FLASH-Des­ti İz­di­vaç) SEM­RA YÜ­CEL: Ge­lin ada­yı­mız si­zi ken­di­ne uy­gun bul­ma­dı?... DA­MAT ADA­YI AM­CA: On­dan önem­li bir şey söy­le­ye­ce­ğim, dün­kü saç­la­rı­nız da­ha gü­zel­di Sem­ra Ha­nım... Ben­ce hep on­dan yap­tır­ma­lı­sı­nız... *** (TÜRK-MAX-Si­ne­ma­cı) MUS­TA­FA AL­TI­OK­LAR: Adi­le Na­şit si­zin film­ler­de hep an­ne­ni­zi oy­nu­yor­du... MÜJ­DAT GE­ZEN: Evet, bir­ço­ğu rah­met­li ol­du... Te­le­viz­yon­da­ki han­gi fil­mi­me bak­sam, Me­zar­lık­lar Mü­dür­lü­ğü gi­bi her­kes­le oy­na­mı­şım... Okuyucu köşesi... Ben­ce Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Tür­ki­ye’nin en iyi 3 ga­ze­te­sin­den bi­ri şu an­da... İlk İn­san ve Top­lum kö­şe­si­ni oku­yo­rum... Ben­ce ga­ze­te­niz ku­sur­suz ama ba­na gö­re ba­zı ek­sik­lik­ler var... Me­se­la okuy­ucu şi­ir­le­ri gön­de­ril­me­li ve ya­yın­lan­ma­lı... Da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi; Ke­loğ­lan, Nas­ret­tin Ho­ca ka­ri­ka­tür­le­ri de ol­sa hiç fe­na ol­maz... İm­re­ni­le­cek ve ib­ret­lik ha­yat hi­kâ­ye­le­ri ve her gün bir şe­hi­di­mi­zin ha­ya­tı ya­zıl­ma­lı. Spor say­fa­sın­da Ana­do­lu klüp­le­ri­ne bi­raz da­ha yer ve­ril­me­li. (...Em­re Ars­lan) Haluk Danış! Bey­lik­dü­zü’nden ara­yan ev ha­nı­mı bir oku­yu­cu­muz, “Üst kat­lar­da otur­ma­ma rağ­men ga­ze­te­mi her gün ka­pım­da bu­lu­yo­rum” di­ye­rek baş­lık­ta is­mi ge­çen da­ğı­tım ele­ma­nı­mı­za, te­şek­kür edi­yor... Biz de ar­ka­da­şı­mı­zı; abo­ne­mi­zi böy­le­si­ne mut­lu kıl­dı­ğı için teb­rik edi­yor ve işin­de gös­ter­di­ği has­sa­si­yet için te­şek­kür edi­yo­ruz... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT