BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 15 bin YTL ile 101 bin ye­ni pat­ron

15 bin YTL ile 101 bin ye­ni pat­ron

Kır­sal alan­da ha­yat ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si için ken­di işi­ni kur­mak is­te­yen­le­re ve­ri­len 15 bin YTL’lik fa­iz­siz kre­di on­ bin­le­rin yü­zü­nü gül­dür­düKır­sal alan­da ha­yat ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si için ken­di işi­ni kur­mak is­te­yen­le­re ve­ri­len 15 bin YTL’lik fa­iz­siz kre­di on­ bin­le­rin yü­zü­nü gül­dür­dü > Yücel KAYAOĞLU - ANKARA Hükü­me­tin, yok­sul ke­sim­le­re yö­ne­lik ge­liş­tir­di­ği sos­yal yar­dım pro­je­le­ri kap­sa­mın­da bin­ler­ce ai­le ken­di işi­ni kur­du. Dev­let Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Kır­sal Alan­da Sos­yal Des­tek Pro­je­si kap­sa­mın­da son 5 yıl­da 11 bin 264 pro­je için 188.5 mil­yon YTL kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı­nı, bu sa­ye­de 101 bin ki­şi­nin ken­di iş­le­ri­ni ku­ra­rak ge­lir el­de et­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Ba­kan Ya­zı­cı, 2003’te baş­la­tı­lan pro­je kap­sa­mın­da ye­ter­li kay­na­ğa sa­hip ol­ma­yan ve süt sı­ğır­cı­lı­ğı, ko­yun­cu­luk ve se­ra­cı­lık ya­pa­rak ge­lir el­de et­mek is­te­yen­le­re des­tek ve­ril­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. Ya­zı­cı, Ha­zi­ran 2008’de ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile bu kap­sam­da bi­rey­sel ve­ya grup hâ­lin­de ken­di işi­ni kur­ma ta­le­bi olan dar ge­lir­li­le­re yö­ne­lik kır­sal ve kent ay­rı­mı gö­zet­mek­si­zin ki­şi ba­şı­na 15 bin YTL’ye ka­dar des­tek sağ­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ya­zı­cı, “Bu des­tek­ler fa­iz­siz ama kre­di şek­lin­de ve­ril­mek­te, ilk iki yı­lı öde­me­siz ge­ri­ye ka­lan yıl­lar bel­li bir plan dâ­hi­lin­de ge­ri dö­nü­şü­mü ön­gö­rül­mek­te­dir. Pro­je des­tek­le­ri­miz­de­ki te­mel amaç ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne iş ve is­tih­dam oluş­tur­mak, iş­le­ri­ni kur­ma­la­rı­na yar­dım­cı ol­mak, baş­ka­la­rı­na muh­taç ol­ma­dan ha­yat­la­rı­nı sür­dür­me­le­ri­ne im­kân sağ­la­mak­tır” de­di. Ya­zı­cı, pro­je kap­sa­mın­da 2003-2008 dö­ne­min­de 11 bin 264 pro­je için top­lam 188.5 mil­yon YTL kay­nak ak­ta­rı­la­rak 101 bin 89 ki­şi­nin ken­di iş­le­ri­ni kur­ma­la­rı ve ge­lir te­min et­me­le­ri­nin sağ­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. 2008’DE 6 BİN Aİ­LE İŞ SA­Hİ­Bİ OL­DU Ha­ya­ti Ya­zı­cı, yar­dım­la­rın hı­zı­nı kes­me­den sür­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, 2008 yı­lın­da Ey­lül ayı so­nu iti­ba­rıy­la 3 bin 308 pro­je için 45 mil­yon 282 bin YTL ak­ta­rıl­dı­ğı­nı ve 6 bin 538 ai­le­nin iş sa­hi­bi ol­du­ğu­nu söy­le­di. HAYATLARI KURTULDU Hükümetin işbaşına geldikten bir yıl sonra uygulamaya koyduğu ‘Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında aldıkları krediyle kendi işini kuranlar, hem patron oldu, hem de hayatları kurtuldu. 227 bin ki­şi sos­yal des­tek pro­je­le­rin­den ya­rar­lan­dı Dev­let ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, yok­sul­luk ve sos­yal dış­lan­ma­ya ma­ruz ve­ya bu risk al­tın­da olan­la­rın eko­no­mik ve sos­yal ha­ya­ta ka­tıl­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ve ha­yat ka­li­te­le­ri­nin yük­sel­til­me­si için sos­yal hiz­met pro­je­le­rine de des­tek ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti. 2008 yı­lı Ey­lül ayı so­nu iti­ba­rıy­la 192 pro­je için 11 mil­yon 966 bin YTL ak­ta­rıl­dı­ğı­nı ve bu des­tek­ler­den 219 bin 150 ki­şi­nin ya­rar­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­zı­cı, “2008 yı­lın­da ge­lir ge­ti­ri­ci is­tih­dam eği­ti­mi, ge­çi­ci is­tih­dam, sos­yal hiz­met ve top­lum kal­kın­ma­sı pro­je­le­ri için Ey­lül so­nu iti­ba­rıy­la 64 mil­yon YTL’lik kay­nak ak­ta­rıl­mış olup pro­je­ler­den 227 bin 452 va­tan­da­şı­mız ya­rar­lan­mış­tır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT