BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye dünyanın en güçlü 15. ekonomisi

Türkiye dünyanın en güçlü 15. ekonomisi

Al­man­ya’nın Wi­es­ba­den ken­tin­de bu­lu­nan Fe­de­ral İs­ta­tis­tik Da­ire­si dün­ya­nın en güç­lü eko­no­mi­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’yi 15. sı­ra­da gös­ter­di.Al­man­ya’nın Wi­es­ba­den ken­tin­de bu­lu­nan Fe­de­ral İs­ta­tis­tik Da­ire­si dün­ya­nın en güç­lü eko­no­mi­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’yi 15. sı­ra­da gös­ter­di. Fe­de­ral İs­ta­tis­tik Da­ire­si’nin 2007 yı­lı ve­ri­le­ri­ne da­ya­na­rak “Frank­fur­ter Runds­cha­u” ga­ze­te­si ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan dün­ya­nın en güç­lü eko­no­mi­le­ri lis­te­sin­de 15. sı­ra­da gös­te­ri­len Tür­ki­ye’nin, top­lam 659 mil­yar do­lar­la dün­ya ça­pın­da gay­ri sa­fi ha­sı­la­nın yüz­de 1.2’si­ni oluş­tur­du­ğu be­lir­til­di. Söz ko­nu­su lis­te­de ABD, Ja­pon­ya ve Al­man­ya ilk 3 sı­ra­da yer al­dı. Fe­de­ral İs­ta­tis­tik Da­ire­si ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan di­ğer bir lis­te­de de Tür­ki­ye’nin, 2007 yı­lın­da 9 bin 569 do­lar­lık ki­şi ba­şı­na mil­li ge­lir ile dün­ya­da 12. sı­ra­da yer al­dı­ğı kay­de­dil­di. Bu lis­te­de 46 bin 99 do­lar­lık ge­lir ile İn­gil­te­re bi­rin­ci sı­ra­da yer alır­ken, bu­nu 45 bin 725 do­lar­lık ge­lir­le ABD, 43 bin 674 do­lar ile de Ka­na­da iz­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT