BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Pol­yan­na’cı değiliz çok önceden uyardık”

“Pol­yan­na’cı değiliz çok önceden uyardık”

Ba­sın­da hükümete bi­linç­li bir sal­dı­rı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ba­sı­nın so­kul­ma­dı­ğı top­lan­tı­da geç­ti­ği id­di­a edi­len söz­le­rin ise ha­yal ürü­nü ol­du­ğu­nu açıkladı.Ba­sın­da hükümete bi­linç­li bir sal­dı­rı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ba­sı­nın so­kul­ma­dı­ğı top­lan­tı­da geç­ti­ği id­di­a edi­len söz­le­rin ise ha­yal ürü­nü ol­du­ğu­nu açıkladı. Eko­no­mi­den so­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da yer alan Baş­ba­kan Ta­yip Er­do­ğan’ı eko­no­mik kriz ko­nu­sun­da pem­be tab­lo­lar çi­ze­rek ya­nılt­tı­ğı yö­nün­de çı­kan yo­rum­la­ra ce­vap ver­di. Şim­şek yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da bir ga­ze­te man­şe­tin­de yer alan ba­zı mes­net­siz id­di­ala­rı hay­ret­le ta­kip et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Şim­şek adı­na dev­let ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı: İT­HAM­LAR GER­ÇE­Ğİ YAN­SIT­MI­YOR “Kü­re­sel kri­zin dal­ga dal­ga ül­ke­miz eko­no­mi­si­ni de et­ki­le­ye­ce­ği­ni, ilk ola­rak ay­lar ön­ce De­niz­li’de iş adam­la­rı ile ya­pı­lan bir top­lan­tı­da di­le ge­ti­ren Sa­yın Ba­kan Meh­met Şim­şek’in, bu ve­si­le ile iş dün­ya­sı­nı da­ha dik­kat­li ha­re­ket et­me­ye da­vet et­ti­ği ve Sa­yın Ba­kan’ın bu uya­rı­la­rı gün­ler­ce tüm ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da gün­de­me ge­lir­ken, bu­gün kriz kar­şı­sın­da “Pol­yan­na’cı bir ta­vır ser­gi­le­mek” ile it­ham edil­me­si ta­ma­men ger­çek dı­şı­dır ve bi­linç­li bir sal­dı­rı ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir. Sa­yın Ba­kan, tüm açık­la­ma­la­rın­da Tür­ki­ye’nin dün­ya­dan izo­le bir ada ol­ma­dı­ğı­nı, tüm ül­ke­ler ile et­ki­le­şim için­de ol­du­ğu­nu ve bu ne­den­le kü­re­sel kriz­den et­ki­le­ne­ce­ği­ni açık açık ifa­de eder­ken, bu söz­le­rin gör­mez­lik­ten ge­lin­me­si hay­ret­le kar­şı­lan­mış­tır. Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) ko­nu­sun­da ise Sa­yın Ba­kan’ın be­ya­nat­la­rı ol­duk­ça açık­tır. Sa­yın Ba­kan, Tür­ki­ye’nin şu an ma­li kay­nak­la­rı­nın ye­ter­li ol­du­ğu­nun özel­lik­le al­tı­nı çiz­miş, IMF bir çı­pa ola­cak­sa, bu­nun ge­re­kir­se İh­ti­ya­ti Stand-By ola­rak gün­de­me ge­le­bi­le­ce­ği­ni, bu ko­nu­da da tek­nik ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü­nü de­fa­lar­ca be­lirt­miş­tir. Ay­rı­ca ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­le­şen bir top­lan­tı­nın içe­ri­ği­ne iliş­kin Sa­yın Ba­kan Şim­şek ile BDDK Baş­ka­nı Sa­yın Tev­fik Bil­gin ara­sın­da, Türk özel ban­ka­la­rı­na iliş­kin geç­ti­ği id­di­a edi­len söz­ler ise ta­ma­men ha­yal ürü­nü, mes­net­siz ve ger­çek dı­şı ifa­de­le­ri içer­mek­te­dir” de­nil­di.
Kapat
KAPAT