BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Birleşip fabrika kurana 400 bin YTL faizsiz kredi

Birleşip fabrika kurana 400 bin YTL faizsiz kredi

KOS­GEB Baş­ka­nı Kap­lan, sa­lı gü­nü a­çık­la­na­cak o­lan ve re­el sek­tö­rü k­ri­zin et­ki­le­rin­den ko­ru­ma­yı hedefleyen p­rog­ram­da ö­nem­li des­tek­ler o­la­ca­ğı­nı söy­lediKOS­GEB Baş­ka­nı Kap­lan, sa­lı gü­nü a­çık­la­na­cak o­lan ve re­el sek­tö­rü k­ri­zin et­ki­le­rin­den ko­ru­ma­yı hedefleyen p­rog­ram­da ö­nem­li des­tek­ler o­la­ca­ğı­nı söy­ledi > Uğur Kü­çük ŞAN­LI­UR­FA Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len se­mi­ner­de ko­nu­şan KOS­GEB Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kap­lan ye­ni dö­nem­de KO­Bİ’ler için des­tek­le­rin ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Bir ara­ya ge­lip üre­tim te­si­si ku­ran iş adam­la­rı­na 400 bin YTL’ye ka­dar fa­iz­siz kre­di sağ­la­na­cak” de­di. Kap­lan, hü­kü­me­tin KO­Bİ’le­re ver­me­yi plan­la­dı­ğı “can su­yu” kre­di­si­nin sa­lı gü­nü Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan açık­la­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek ye­ni pa­ke­tin kü­re­sel fi­nans kri­zi son­ra­sı re­el sek­tö­rün et­ki­len­me­si­ni mi­ni­mi­ze ede­cek bir prog­ram ola­ca­ğı­na vur­gu yap­tı. Kap­lan, bu yıl so­nun­da bi­te­cek olan mev­cut kre­di des­tek­le­ri­nin 2009’da ge­niş­le­ti­le­ce­ği­ni belirterek, “Ban­kalarla yap­tı­ğı­mız an­laş­ma ge­re­ği KO­Bİ’ler kre­di kul­la­nı­lır­ken mas­raf­lar bin YTL’yi geç­me­ye­cek ve ko­mis­yon yüz­de bir ile sı­nır­lı ola­cak” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT