BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Köktaş: Kurda artış olmazsa akaryakıtta indirim devam eder

Köktaş: Kurda artış olmazsa akaryakıtta indirim devam eder

Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) Baş­ka­nı Ha­san Kök­taş, kur­lar­da şu an­da­kin­den da­ha faz­la bir yük­se­liş ol­ma­ma­sı ha­lin­de akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di.Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (EPDK) Baş­ka­nı Ha­san Kök­taş, kur­lar­da şu an­da­kin­den da­ha faz­la bir yük­se­liş ol­ma­ma­sı ha­lin­de akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. EPDK’nın 7. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le An­ka­ra Swiss Ote­lin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da Kök­taş, “EPDK akar­ya­kıt fi­yat­la­rı­na mü­da­ha­le et­mi­yor” eleş­ti­ri­le­ri­ne ce­vap ver­di. Pet­rol fi­yat­la­rı düş­me­si­ne rağ­men akar­ya­kıt fi­yat­la­rın­da ye­te­rin­ce dü­şüş ol­ma­dı­ğı yönünde eleştirilere muhatap olduklarını be­lir­ten Kök­taş, 14 Ekim’de yü­rür­lü­ğe gi­ren Akar­ya­kıt Pi­ya­sa­sı Fi­yat­lan­dır­ma Yö­net­me­li­ği­ni uy­gu­la­ma­ya koy­duk­tan son­ra so­nuç­la­rı­nın şu gün­ler­de gö­rül­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Kök­taş, “Bi­lin ki şu an­da üst üs­te in­di­rim ge­li­yor­sa bu te­sa­dü­fen de­ğil­dir” de­di. Kur­lar­da şu an­da­kin­den da­ha faz­la bir yük­se­liş ol­ma­ma­sı ha­lin­de akar­ya­kıt fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni de ifade eden Kök­taş, “Biz al­dı­ğı­mız ka­rar­lar­la söy­le­dik­le­riy­le bi­re bir et­ki do­ğu­ran bir ku­ru­muz, onun için yap­tı­ğı­mız işi da­vul­la zur­nay­la yap­mı­yo­ruz, böy­le olun­ca da EPDK ba­sın­da ‘EPDK su­su­yor, yet­ki­si­ni kul­lan­mı­yor’ di­ye bir ta­kım yan­lış ha­ber­ler çı­kı­yor. Oy­sa ham pet­rol­de­ki in­di­rim bi­re­bir ürün fi­ya­tı­na yan­sı­maz. Kur­lar­da­ki ar­tış da fi­ya­tı et­ki­ler” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT