BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Acil servisten, sigorta poliçesine...

Acil servisten, sigorta poliçesine...

Tedir­gi­niz... Kü­re­sel kre­di da­ral­ma­sı ve re­ses­yo­nu, gi­de­rek da­ha sı­cak bir bi­çim­de his­set­me­ye baş­la­dık. Ka­bak ta­dı ve­ren IMF çı­pa­sı, ye­ni­den gün­dem­de. İş âle­mi, IMF’yi bir “si­gor­ta po­li­çe­si” gi­bi gö­rü­yor­muş.Tedir­gi­niz... Kü­re­sel kre­di da­ral­ma­sı ve re­ses­yo­nu, gi­de­rek da­ha sı­cak bir bi­çim­de his­set­me­ye baş­la­dık. Ka­bak ta­dı ve­ren IMF çı­pa­sı, ye­ni­den gün­dem­de. İş âle­mi, IMF’yi bir “si­gor­ta po­li­çe­si” gi­bi gö­rü­yor­muş. Bu, gü­zel bir ge­liş­me. Geç­miş­te böy­le miy­di? Bir zü­ğürt te­sel­li­si gi­bi al­gı­lan­ma­sın, ama vak­tiy­le iş­ler çok fark­lıy­dı. Bir za­man­lar, Tür­ki­ye’nin de da­hil ol­du­ğu bir grup ül­ke için IMF, vaz­ge­çil­me­si pek müm­kün ol­ma­yan bir “acil ser­vis” ya da ba­zı du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­sı el­zem, bir “ok­si­jen ça­dı­rı” gi­biy­di. Eko­no­mi kri­ze gir­di­ğin­de, kri­ze gir­me­si­ne ra­mak kal­dı­ğın­da, uzun va­de­li ve dü­şük fa­iz­li kre­di bul­mak için, IMF’nin ka­pı­sı­nı ça­lı­yor­duk. Do­la­yı­sıy­la, “acil ser­vis­ten si­gor­ta po­li­çe­si­ne” ter­fi et­me­nin önem­li bir aşa­ma ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. *** Eğ­ri otu­ra­lım, doğ­ru ko­nu­şa­lım... IMF, ne di­yor? IMF, po­pü­list po­li­ti­ka­la­rın nük­set­me­sin­den ve özel­lik­le ye­rel yö­ne­tim­le­rin bir dip­siz ku­yu­ya dö­nü­şe­rek ma­li di­sip­li­ni del­me­sin­den en­di­şe edi­yor. 2000 yı­lın­dan bu ya­na, IMF’nin şab­lo­nu son de­re­ce açık. Özet­le di­yor ki: -Bü­yü­yün, ama ma­li di­sip­li­ni te­lef et­me­yin. -Bü­yü­yün, ama fi­yat is­tik­ra­rı­nı ıs­ka­la­ma­yın. -Bü­yü­yün, ama ya­pı­sal re­form­la­rı ak­sat­ma­yın ve yoz­laş­tır­ma­yın. Ka­sım 2002-Ma­yıs 2008 dö­ne­min­de, IMF des­tek­li is­tik­rar prog­ra­mı­nı ma­li di­sip­lin açı­sın­dan ba­şa­rıy­la yü­rü­ten Hü­kü­met’in bu he­def­le­re iti­ra­zı var mı? Yok el­bet­te! Pe­ki, o za­man Hü­kü­met’in der­di ne? Önü­müz­de­ki yıl, is­tih­dam ve üre­tim ka­yıp­la­rıy­la yüz­le­şe­bi­li­riz. Hü­kü­met, “kü­re­sel kri­zin ka­çı­nıl­maz yan­sı­ma­la­rı ve dış fi­nans­ma­nın sı­kış­ma­sı“ se­be­biy­le, ma­nev­ra ala­nı­nın da­ral­ma­sın­dan en­di­şe edi­yor. Ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tı­ra­rak ve ver­gi­sel teş­vik­le­ri dev­re­ye so­ka­rak, eko­no­mi­yi ola­bil­di­ğin­ce can­lı tut­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bir baş­ka ifa­de ile, AK Par­ti, Mart 2009’da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­le­re re­ses­yon ile gir­mek is­te­mi­yor; IMF dam­ga­lı sı­kı bir prog­ra­ma me­sa­fe­li du­ru­yor. *** Son du­rum mu? Her şe­ye rağ­men, ufuk­ta bir “si­gor­ta po­li­çe­si” gö­rü­nü­yor. Ta­raf­lar bir­bi­ri­ni yok­lu­yor. An­la­şıl­dı­ğı ka­da­rıy­la, IMF’nin has­sa­si­yet­le­riy­le, Hü­kü­met’in ön­ce­lik­le­ri sen­kro­ni­ze edil­di­ğin­de, bir İh­ti­ya­ti Stand-by dev­re­ye gi­re­cek. Me­se­le bun­dan iba­ret. Var mı bi­ze yan ba­kan? *** TGRT-HA­BER TV ek­ran­la­rın­dan ta­nı­dı­ğı­nız ener­jik ve di­na­mik pi­ya­sa yo­rum­cu­su Nec­met­tin Ba­tı­rel, gü­zel bir si­te (www.nec­met­tin­ba­ti­rel.com) oluş­tur­muş. Pa­ra ve ser­ma­ye pi­ya­sa­la­rıy­la il­gi­le­nen, bil­gi­len­mek is­te­yen tüm ya­tı­rım­cı­la­ra du­yu­ru­lur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT