BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Acar: E­mek­li ma­aş­la­rı ­düş­me­ye­cek, ar­ta­cak

Acar: E­mek­li ma­aş­la­rı ­düş­me­ye­cek, ar­ta­cak

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­ka­nı Fa­tih Acar, 1 Ekim 2008’de yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni Sos­yal Gü­ven­lik Ya­sa­sı’na gö­re, 65 ya­şın­da emek­li olan bir ça­lı­şa­nın emek­li ma­aşı­nın emek­li ay­lı­ğı­nın 213 YTL ola­ca­ğı yö­nün­de­ki tar­tış­ma­la­ra son nok­ta­yı koy­du.> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­ka­nı Fa­tih Acar, 1 Ekim 2008’de yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni Sos­yal Gü­ven­lik Ya­sa­sı’na gö­re, 65 ya­şın­da emek­li olan bir ça­lı­şa­nın emek­li ma­aşı­nın emek­li ay­lı­ğı­nın 213 YTL ola­ca­ğı yö­nün­de­ki tar­tış­ma­la­ra son nok­ta­yı koy­du. Emek­li ma­aş­la­rı­nın dü­şe­ce­ği yö­nün­de ba­sın­da çı­kan ha­ber­le­rin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Acar, “Böy­le bir şey ke­sin­lik­le söz ko­nu­su de­ğil­dir” de­di. Ge­tir­dik­le­ri dü­zen­le­me­nin alt sı­nır ay­lı­ğı ile il­gi­li hu­su­su be­lir­ten bir dü­zen­le­me ol­du­ğu­na işa­ret eden Acar, as­ga­ri üc­re­tin yüz­de 35’in­den az ola­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin hük­mün 1999 yı­lın­da çı­ka­rı­lan 4447 sa­yı­lı ya­sa ile ge­ti­ri­len bir hü­küm ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. 5510 sa­yı­lı ya­say­la böy­le bir hük­mün ge­ti­ril­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Acar, bu ya­say­la bir­lik­te yüz­de 35 sı­nı­rı­nı yüz­de 40’a çek­tik­le­ri­ni ve iyi yön­de bir iyi­leş­tir­me yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Acar, ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le ma­lul du­rum­da olan, özür­lü du­rum­da olan ve ya­şı çok yük­sek ol­ma­sı­na rağ­men prim öde­me gün sa­yı­sı­nı ta­mam­la­ya­ma­mış ki­şi­le­rin le­hi­ne olan bir alt sı­nır ay­lı­ğı ge­tir­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Bu­nu ka­mu­oyu­na baş­ka şe­kil­de du­yur­ma­nın son de­re­ce yan­lış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Acar, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın en­di­şe et­me­si­ne, te­dir­gin­lik duy­ma­sı­na bir ne­den yok. Bu ya­say­la ge­tir­di­ği­miz dü­zen­le­me­nin esa­sı şu­dur. İn­san­la­rın sis­tem içe­ri­sin­de da­ha uzun sü­re ka­la­cak­la­rı ve prim mat­ra­hı­nın yük­se­le­ce­ği bir sis­te­mi ge­ti­ri­yo­ruz. Hat­ta in­san­la­rın pri­me esas ka­zanç mat­rah­la­rı emek­li ol­du­ğu dö­nem­de çok yük­sek ola­ca­ğı için ma­aş­la­rı da yük­sek ola­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT