BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Do­lar üç de­fa 1.65 YTL’den ­bor­sa 24.501’den dön­dü

­Do­lar üç de­fa 1.65 YTL’den ­bor­sa 24.501’den dön­dü

Ha­yal kı­rık­lı­ğı ih­ti­ma­li yük­sek o­lan G20 Zir­ve­si ön­ce­si pi­ya­sa­lar ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ya­rak yüz­de 50 his­se, yüz­de 50 mal­la haf­ta so­nu­na gir­di­lerHa­yal kı­rık­lı­ğı ih­ti­ma­li yük­sek o­lan G20 Zir­ve­si ön­ce­si pi­ya­sa­lar ted­bi­ri el­den bı­rak­ma­ya­rak yüz­de 50 his­se, yüz­de 50 mal­la haf­ta so­nu­na gir­di­ler Dün baş­la­yan ve bu gün­de de­vam eden G20 top­lan­tı­sı ön­ce­si ABD, Av­ru­pa ve As­ya ül­ke­le­rin­den ge­len eko­no­mik ve­ri­ler ile ge­liş­mek­te olan ül­ke pi­ya­sa­la­rıy­la il­gi­li not dü­şür­me ha­ber­le­ri dış pi­ya­sa­la­rın gün­de­mi­ni oluş­tur­du. Yurt dı­şın­dan pa­ra gi­ri­şi­ne onay ve­ren ya­sa ve bor­sa ya­tı­rım­cı­sın­dan hak­sız ye­re alı­nan yüz­de 10 sto­pa­jın kal­dı­rıl­ma­sı da yer­li ya­tı­rım­cı­nın ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği ko­nu baş­lık­la­rı ol­du. Kı­sa va­de­li bir ral­li son­ra­sı bi­lan­ço­la­rı kö­tü ge­len glo­bal öl­çek­li şir­ket­ler ile AB’nin lo­ko­mo­ti­fi Al­man­ya eko­no­mi­si­nin re­ses­yo­na gir­di­ği ha­ber­le­ri kâr re­ali­ze eden glo­bal bor­sa­lar­da sa­tış­la­rı ağır­laş­tır­dı. 35 gün ara­dan son­ra iki­li dip ya­pan DJI’den ge­liş­miş ül­ke bor­sa­la­rı dal­ga­la­nır­ken, ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re et­ki­si sı­nır­lı kal­dı. İTİ­BAR­LA­RI SOR­GU­LA­NI­YOR Glo­bal fi­nans sek­tö­rü­nün gel­di­ği du­rum he­pi­miz­ce ma­lum. Bu pi­ya­sa­da yıl­lar­dır bir çok ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı var­dı. Bu de­va­sa ku­ru­luş­la­rın yıl­lar­dır bir­çok şir­ket ve ül­ke hak­kın­da gö­rüş be­yan et­me­le­ri son­ra­sı şir­ket­le­ri bı­ra­kın ül­ke­le­rin ik­ti­sa­di iti­bar­la­rı­ de­ği­şir­ken şim­di ise tak­ke düş­tü kel gö­rün­dü. Glo­bal fi­nans pi­ya­sa­lar­da çı­kan kriz son­ra­sı ne ka­dar ko­nu­la­rı­na va­kıf ol­duk­la­rı ve ne ka­dar ob­jek­tif ol­duk­la­rı or­ta­ya çık­tı. Ge­çen haf­ta iti­bar­la­rı­nın tar­tı­şıl­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­luş­la­rı, ge­liş­mek­te olan ül­ke not­la­rı­nı dü­şür­dü. Not­la­rın düş­me­sin­den do­la­yı bi­li­yo­rum ki ge­liş­mek­te olan ül­ke pi­ya­sa­la­rıy­la il­gi­le­nen bir­çok glo­bal ya­tı­rım­cı­nın ka­fa­sı ka­rış­tı. İMKB’nin de için­de ol­du­ğu ge­liş­mek­te olan ül­ke bor­sa­la­rı, ABD ve Av­ru­pa’da­ki yük­se­liş­le­re sı­nır­lı tep­ki ver­di. DO­LA­RA 1.65 YTL’DE SA­TIŞ GEL­Dİ İMKB’de bir ön­ce­ki haf­ta 29.400 pua­nı gör­dük­ten son­ra baş­la­yan kâr sa­tış­la­rı (24.500 des­tek) bek­len­ti­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da 24.501 se­vi­ye­sin­de kar­şı­lan­dı. Do­lar­da ise 1.65 YTL sa­tış ge­lir bek­len­ti­miz haf­ta için­de ger­çek­leş­ti. 1.73 YTL’nin üze­ri­ni de­ne­dik­ten son­ra hız­la 1.48’e gev­şe­yen bo­no ve bor­sa­da­ki sa­tış­lar­dan et­ki­le­ne­rek yük­se­li­şe ge­çen pi­ya­sa, haf­ta için­de son üç gün bo­yun­ca 1.65 YTL ve üze­ri­ni de­ne­di an­cak bek­le­diği­miz gi­bi cid­di sa­tış­la kar­şı­la­şın­ca haf­ta­yı 1.61 YTL’den ta­mam­la­dı. BEK­LEN­Tİ­LE­Rİ­MİZ Bı­yık­lı ya­ban­cı kal­maz G­lo­bal pi­ya­sa­lar­la bir­lik­te dü­şen, son­ra da k­re­di no­tu­nun düş­me­sin­den o­lum­suz et­ki­le­nen bor­sa­da, sa­tı­cı­lı se­yir per­şem­be gü­nü 24.501 pu­an­da kar­şı­lan­ma­ya baş­la­dı. Ay­nı sa­at­ler­de 22.86 bi­le­şik­le­re ka­dar yük­se­len s­pot bo­no pi­ya­sa­sı­na a­lım gel­me­si, Tah­ta­ka­le’de 1.65 YTL ve ü­ze­rin­de do­la­ra sa­tış gel­miş ol­ma­sı pi­ya­sa­lar­da­ki mo­ral­le­ri dü­zelt­ti. Haf­ta­yı 25.425 pu­an­dan ka­pa­yan İMKB’nin kı­sa va­de­li 24.500 - 23.600 (bol­len­ger alt se­vi­ye­si) des­tek ve 25.750 - 26.500 (5 - 22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­la­rı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. ­Yurt dı­şın­dan pa­ra gi­ri­şi­ni ko­lay­laş­tı­ran ka­nun­la il­gi­li ge­liş­me, yer­li ya­tı­rım­cı­nın da ya­ban­cı ya­tı­rım­cı gi­bi s­to­paj ö­de­me­ye­cek ol­ma­sı bor­sa­da yer­li ya­tı­rım­cı­nın o­ra­nı­nı ar­tı­ra­cak­tır. Yıl­lar­dır yurt dı­şın­dan dö­nüp ge­len bı­yık­lı ya­ban­cı ya­tı­rı­mı­nın da so­nu­na ge­lin­miş ol­du. DJI i­ki­li dip yap­tı 10 Ekim­de 7.882 pu­an­la dip ya­pan DJİ, se­çim ön­ce­si kı­sa va­de­li ral­li ya­pıp 9.794 pua­na ka­dar yük­sel­di. Se­çim son­ra­sı bek­le­nen ral­li er­ken ger­çek­le­şin­ce re­ali­zas­yon se­çin son­ra­sı­na kal­dı. 5 Ka­sım çar­şam­ba gü­nü baş­la­yan sa­tış­lar ge­çen per­şem­be gü­nü­ne ka­dar sür­dü. Açı­lış­ta 7.965’e ka­dar dü­şen pi­ya­sa­da iler­le­yen da­ki­ka­lar­da hız­lı alım gel­di. Gü­ne yüz­de 4 ka­yıp­la baş­la­yan DJİ gü­nü yüz­de 7 ar­tıy­la ka­pa­dı. DJİ’de­ki iki­li di­bin ar­dın­dan ge­len alım­lar glo­bal bor­sa­la­ra mo­ral ver­di. Cu­ma sa­ba­hı açı­lan As­ya’da yüz­de 3 yük­se­liş ya­şa­nır­ken, AB’nin lo­ko­mo­ti­fi olan Al­man­ya’da sa­na­yi üre­ti­mi­nin yüz­de 8 düş­me­si­ne ve İn­gil­te­re’de on bin­ler­ce in­sa­nın iş­siz kal­ma­sı­na rağ­men Av­ru­pa bor­sa­la­rı gün için­de yüz­de 5 pi­rim yap­tı­lar. Pür dik­kat ta­kip edi­len ABD bor­sa­la­rın­da­ki sa­tı­cı­lı açı­lış ka­pan­mak üze­re olan Av­ru­pa’ya sa­tış ge­tir­di. P­rim­ler iyi­ce aza­la­rak gün so­nun­da yüz­de 1’ler ci­va­rın­da kal­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT