BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Bir ke­çi i­çin 25 bin do­lar ö­de­ye­cekler!

­Bir ke­çi i­çin 25 bin do­lar ö­de­ye­cekler!

Mersin’e yaban keçisi avlamak için yurt dışından gelen avcılar, avladıkları hayvan başına 25 bin dolar ödeyecek.Mersin’e yaban keçisi avlamak için yurt dışından gelen avcılar, avladıkları hayvan başına 25 bin dolar ödeyecek. > MER­SİN Özel­lik­le ya­ban ke­çi­si yö­nün­den önem­li bir po­tan­si­ye­li ba­rın­dı­ran Mer­si­n’­de, “av se­zo­nu­” baş­la­dı. Şu­bat ayı­na ka­dar Si­lif­ke Hi­sar­da­ğı-Ge­dik­da­ğı, Mut-Kes­tel Da­ğı, Tar­sus-Ce­hen­nem­de­re ile Ho­pur-To­pa­şır yö­re­le­ri ve Ana­mur Or­man İş­let­me sa­ha­sı ol­mak üze­re 5 ya­ban ha­ya­tı ge­liş­tir­me sa­ha­sın­da bu se­zon be­lir­le­nen ko­ta da­hi­lin­de­ki 37 ya­ban ke­çi­si­nin iha­le edi­len 20’si av­la­na­cak. Av için AB­D’­den Tür­ki­ye­’ye ge­len San­dra Sad­ler (66), Hi­sar­da­ğı-Ge­dik­da­ğı Ya­ban Ha­ya­tı Ge­liş­tir­me Sa­ha­sı­’n­da bir reh­ber ve bir ter­cü­man eş­li­ğin­de av­lan­ma­ya baş­la­dı. EKO­NO­Mİ­YE KAT­KI İl Çev­re ve Or­man Mü­dü­rü Ha­san Sa­day da, “Bir ya­ban ke­çi­si­nin Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­si yak­la­şık 25 bin do­lar ci­va­rın­da. Av­lan­ma ko­ta­sı çer­çe­ve­sin­de iha­le edi­len 20 ya­ban ke­çi­si için 107 bin 734 YTL ge­lir el­de edil­di­” de­di. Sa­yı­nın 2006’da 2 bin 654 iken, ge­çen yıl 3 bin 49, bu yıl ise 3 bin 300’e ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Sa­day, Si­lif­ke­’ye bağ­lı Ka­ra­ka­ya kö­yü sı­nır­la­rın­da ya­şa­yan ya­ban ke­çi­le­ri­nin çift­çi­le­rin ürün­le­ri­ne za­rar ver­me­ye baş­la­dı­ğı­nı, bu se­bep­le de tel ör­gü­ler çe­ke­rek ko­ru­ma ted­bir­le­ri al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT