BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­na­nıl­maz kur­tu­luş

İ­na­nıl­maz kur­tu­luş

Ka­ğıt­ha­ne’de, Sa­da­bad Köp­rü­sü’nün 10 met­re­lik a­ya­ğı i­çi­ne dü­şen 34 ya­şın­da­ki Öz­can A­teş, im­dat çığ­lık­la­rı­nı 3 gün son­ra du­yu­ra­bil­di> Mu­rat Ho­roz İS­TAN­BUL (İHA) 4 gün ön­ce et­ki­li olan sa­ğa­nak ya­ğış­tan ko­run­mak için Ka­ğıt­ha­ne Sa­da­bad Köp­rü­sü’nün aya­ğı­nın açık olan ka­pı­sın­dan içe­ri­ye gi­ren Öz­can Ateş’in bir an­lık ha­ta­sı kâ­bu­sa dö­nüş­tü. Ko­lon­la­rın ka­pak­la­rı­nın açık ol­du­ğu­nu fark ede­me­yen Ateş, bir an den­ge­si­ni kay­be­de­rek yak­la­şık 10 met­re yük­sek­lik­ten aşa­ğı­ya düş­tü. Köp­rü aya­ğı­nın içi­ne dü­şer­ken sol ba­ca­ğı kı­rı­lan Öz­can Ateş, acı için­de ba­ğır­ma­ya baş­la­dı. Sa­at­ler­ce “im­dat” çığ­lık­la­rı atan Öz­can Ateş, köp­rü ayak­la­rı­nın ya­kı­nın­dan ge­çen­le­re se­si­ni bir tür­lü du­yu­ra­ma­dı. 3 GÜN SÜ­REN K­BUS Yak­la­şık 1 met­re­ka­re­lik alan­da ya­ra­lı hal­de yar­dım bek­le­yen Ateş’in kâ­bu­su 3 gün sür­dü. Gün­le­ri­nin ba­zı bö­lüm­le­ri­ni uyu­ya­rak ge­çi­ren Öz­can Ateş, köp­rü aya­ğın­da bi­ri­ken yağ­mur su­yu­nu içe­rek ha­yat­ta kal­ma­yı ba­şar­dı. Gün­ler geç­tik­çe bit­kin dü­şen Öz­can Ateş, “im­dat” çığ­lık­la­rı­nı sa­bah sa­at­le­rin­de de sür­dür­dü. Bu sı­ra­da köp­rü aya­ğı­nın ya­kı­nın­dan geç­mek­te olan bir va­tan­daş, Ateş’in se­si­ni duy­du. Gün­ler sü­ren ça­ba­la­rı so­nun­da se­si­ni du­yur­ma­yı ba­şa­ran Öz­can Ateş, 10 met­re yük­sek­ten düş­tü­ğü­nü ve aya­ğı­nın kı­rıl­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Va­tan­da­şın ih­ba­rı­nın ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen po­lis ve it­fa­iye ekip­le­ri, olay ye­ri­ne ge­le­rek Öz­can Ateş’i kur­tar­mak için ça­lış­ma baş­lat­tı. ACIK­TIM, Yİ­YE­CEK VE­RİN Ekip­ler, köp­rü aya­ğı­nın uzun­lu­ğu ve dar­lı­ğı se­be­biy­le za­man za­man zor­la­nır­ken, bir it­fa­iye eri ip­le köp­rü aya­ğı­nın içi­ne gir­di. Ateş’in bu­lun­du­ğu ye­re in­di­ri­len it­fa­iye­ci, ta­lih­siz ada­mı sed­ye­ye bağ­la­dı. Öz­can Ateş, sed­ye yar­dı­mıy­la 3 gün bo­yun­ca mah­sur kal­dı­ğı yer­den kur­ta­rıl­dı. Hal­siz ve bit­kin gö­zü­ken Ateş, kur­ta­rı­lır kur­ta­rıl­maz çok aç ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek yi­ye­cek is­te­di. Öz­can Ateş, mah­sur kal­dı­ğı köp­rü aya­ğın­da 3 gün bo­yun­ca yağ­mur su­la­rı­nı içe­rek ha­yat­ta kal­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Olay ye­ri­ne ge­len Ateş’in ağa­be­yi Ko­ray Ateş, kar­de­şi­nin 3 gün­dür ka­yıp ol­du­ğu­nu ve bu­lun­ma­sı için po­li­se mü­ra­ca­at­ta bu­lun­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Öz­can Ateş, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT