BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­las Ko­le­ji şi­ir oku­ma ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci

İh­las Ko­le­ji şi­ir oku­ma ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci

Bey­lik­dü­zü İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Meh­met Akif Er­soy’un Şi­ir­le­ri­ni Gü­zel Oku­ma Ya­rış­ma­sı”nda İh­las Ko­le­ji Bey­lik­dü­zü il­çe bi­rin­ci­li­ği al­dı.Bey­lik­dü­zü İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Meh­met Akif Er­soy’un Şi­ir­le­ri­ni Gü­zel Oku­ma Ya­rış­ma­sı”nda İh­las Ko­le­ji Bey­lik­dü­zü il­çe bi­rin­ci­li­ği al­dı. Bey­lik­dü­zü’nde­ki 33 il­köğ­re­tim oku­lu­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen ya­rış­ma­ya çok sa­yı­da okul yö­ne­ti­ci­si, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve ve­li iştirak etti. Özel Mar­ma­ra Ev­le­ri İh­las İl­köğ­re­tim Oku­lu 7/B sı­nı­fı öğ­ren­ci­si Yu­şa Ba­tu­han Dur­sun, şii­re ha­ki­mi­yet, dik­si­yon, vur­gu ve sah­ne­yi iyi kul­la­na­bil­me kri­ter­le­ri­ni en iyi şe­kil­de ser­gi­leyip, “Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri­ne” isim­li şii­riy­le bütün ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­rak Bey­lik­dü­zü il­çe bi­rin­ci­li­ği­ni ka­zan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT