BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Taksim meydanında di­ya­bet şenliği

Taksim meydanında di­ya­bet şenliği

BM’nin di­ya­bet­le mü­ca­de­le ka­ra­rı al­ma­sı, Be­yoğ­lu’n­da dü­zen­le­nen bir yü­rü­yüş­le kut­lan­dıTür­ki­ye Di­ya­bet Vak­fı ön­cü­lü­ğün­de, di­ya­bet has­ta­lı­ğı­na dik­ka­ti çek­mek ama­cıy­la Be­yoğ­lu’nda yü­rü­yüş dü­zen­len­di. Tü­nel önün­de baş­la­yan yü­rü­yü­şe, di­ya­bet has­ta­la­rı ve ya­kın­la­rı­nın ya­nı sı­ra, Tür­ki­ye Di­ya­bet Vak­fı Baş­ka­nı Prof. Dr. Te­mel Yıl­maz, CHP Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali Ars­lan, ti­yat­ro sa­nat­çı­sı Def­ne Yal­nız, Di­ya­bet­le Ya­şam Der­ne­ği, Türk Di­ya­bet Ce­mi­ye­ti ile Ço­cuk ve Ado­le­san Di­ya­be­tik­ler Der­ne­ği tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Grup­ta­ki­ler, BM’nin di­ya­bet­le mü­ca­de­le ka­ra­rı al­ma­sın­dan du­yu­lan mem­nu­ni­ye­ti ifa­de et­mek ama­cıy­la bu ku­ru­mun kul­lan­dı­ğı ma­vi renk­te­ki bir hal­ka, ba­lon­lar ve yağ­mur­luk­lar­la Tak­sim Mey­da­nı’na ka­dar yü­rü­dü. Prof. Dr. Te­mel Yıl­maz, bu­ra­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’de çok sa­yı­da di­ya­bet has­ta­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu has­ta­la­rın ses­le­ri­ni du­yur­mak için Be­yoğ­lu’nda top­lan­dık­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT