BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU Bİ­ZİM İÇİN SA­VAŞ DE­ĞİL

BU Bİ­ZİM İÇİN SA­VAŞ DE­ĞİL

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, tan­si­yo­nu yük­sek Bur­sa ma­çı ön­ce­si oyun­cu­la­rı­na, “Sa­de­ce fut­bol oy­na­ma­yı dü­şü­nün” diye konuştuBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, tan­si­yo­nu yük­sek Bur­sa ma­çı ön­ce­si oyun­cu­la­rı­na, “Sa­de­ce fut­bol oy­na­ma­yı dü­şü­nün” diye konuştu KU­LAK­LA­RI­NI­ZI TI­KA­YIN Gün­ler­dir ya­pı­lan kar­şı­lık­lı açık­la­ma­lar­la tan­si­yo­nu ta­van ya­pan Bur­sa-Be­şik­taş ma­çı ön­ce­si si­yah-be­yaz­lı­la­rın ho­ca­sı Mus­ta­fa De­niz­li, fut­bol­cu­la­rıy­la bir top­lan­tı ya­pa­rak oyun­cu­la­rı­na tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. Oyun­cu­la­rın­dan tri­bün­le­re ku­lak­la­rı­nı tı­ka­ma­la­rı­nı is­te­yen De­niz­li, “Biz Bur­sa’ya sa­va­şa git­mi­yo­ruz, fut­bol oy­na­ma­ya gi­di­yo­ruz. Siz sa­de­ce sa­ha­da fut­bol oy­na­ma­yı dü­şü­nün. Tri­bün­le­ri ve ra­ki­bi tah­rik ede­cek, or­ta­mı ge­re­cek ha­re­ket­ler­den ka­çı­nın. Bu ma­çın bi­zim için şam­pi­yon­luk yo­lun­da çok önem­li bir vi­raj ol­du­ğu­nu unut­ma­yın” şek­lin­de ko­nuş­tu. TA­RAF­TAR İÇİN OY­NA­YIN Baş­kan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren de oyun­cu­la­ra, “Ta­raf­ta­rı­mız için oy­na­yın” me­sa­jı­nı gön­de­rir­ken, “Bu ma­çın bi­zim için ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­me­ye ge­rek yok. Bu maç­ta ta­raf­ta­rı­mız ya­nı­mız­da ol­ma­ya­cak ama on­la­rın des­te­ği­ni ar­ka­nız­da his­se­de­rek oy­na­yın” di­ye ko­nuş­tu. Be­şik­taş’ta kri­tik Bur­sa ma­çın­da sa­rı kart ce­za­lı­sı Si­vok ile sa­kat­lı­ğı sü­ren Cis­se for­ma gi­ye­me­ye­cek. De­niz­li, Se­ric ve Tu­na’yı da 18 ki­şi­lik kad­ro­ya da­hil et­me­di. 4’lü de­fan­sı boz­ma­ya­cak olan tec­rü­be­li tek­nik adam, Trab­zon ma­çı­na gö­re da­ha sa­ha­ya da­ha ofan­sif bir kad­ro sü­re­cek. Turk­cell Sü­per Lig, 11.Haf­ta ma­çı >> BUR­SA Ivan­kov Ömer İb­ra­him İs­ma­il Mus­ta­fa Ke­çe­li Mus­ta­fa Sarp Yu­suf Be­kir Ro­masc­hen­ko Me­lo (Gök­han) Ser­can Sa­kat: Ki­ri­ta, Vol­kan, Ve­li Ce­za­lı: Ye­nal >> BE­ŞİK­TAŞ Rüş­tü İb­ra­him To­ra­man Za­po­tocny Gök­han Zan İb­ra­him Üzül­mez Ek­rem Dağ Uğur İn­ce­man Del­ga­do Tel­lo Ho­los­ko Nob­re Sa­kat: Cis­se Ce­za­lı: Si­vok STAT: Ata­türk HA­KEM­: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu SA­AT: 15.00 > Lig TV nak­len Bursa ile 79. ran­de­vu Be­şik­taş ile Bur­sas­por, bu­gün ya­pa­cak­la­rı maç­la bir­lik­te lig ta­ri­hin­de 79. de­fa kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım ara­sın­da oy­na­nan 78 lig ma­çın­dan 31’ini Be­şik­taş, 14’ünü Bur­sas­por ka­za­nır­ken, 33 maç da be­ra­be­re so­nuç­lan­dı. Si­yah-be­yaz­lı­la­rın lig­de­ki top­lam 100 go­lü­ne, ye­şil-be­yaz­lı­lar 69 gol­le kar­şı­lık ver­di. Bursa Bekir için oynayacak Bur­sas­por Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Ev­sel Yıl­maz, Be­şik­taş ma­çı­nın ken­di­le­ri için çok önem­li ol­du­ğu­nu söy­ler­ken, ‘’Sa­ha­mız­da oy­na­ya­ca­ğı­mız bu maç mo­ti­vas­yo­nu en yük­sek maç­la­rı­mız­dan bi­ri­dir. Ta­kım ar­ka­daş­la­rı, genç yaş­ta ba­ba­sı­nı ebe­di­ye­te uğur­la­dı­ğı­mız Be­kir Ozan kar­de­şi­mi­zin acı­sı­nı bi­raz da­ha ha­fif­let­mek için bu ma­ça mut­lak ga­li­bi­yet pa­ro­la­sıy­la çı­ka­cak­tır. Be­şik­taş ma­çı­nın bi­zim için di­ğer­le­rin­den far­kı yok. Ma­çı kan da­va­sı­na dö­nüş­tür­mek an­lam­sız’’ di­ye ko­nuş­tu. Demirören gel­me­sin de­me­dik! Bur­sas­por Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Lüt­fü Türk­kan, Be­şik­taş Ku­lü­bü’nden ön­ce­ki gün ya­pı­lan açık­la­may­la il­gi­li ola­rak ‘’Ger­gin­li­ği art­tı­ra­cak fev­ri açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­dan ön­ce, işin as­lı, esa­sı hak­kın­da ufak çap­ta bir araş­tır­ma yap­mak Be­şik­taş gi­bi ge­le­ne­ği olan bir ku­lü­bün yö­ne­ti­ci­le­ri­ne da­ha çok ya­kı­şır­dı. Biz Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ma­ça gel­me­sin de­me­dik. Ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le gel­me­ye­cek­miş. Gel­me­me­si de ger­gin­li­ği azal­tır de­dik’’ açık­la­ma­sı­nı yap­tı. YO­ĞUN GÜ­VEN­LİK Be­şik­taş ka­fi­le­si yo­ğun gü­ven­lik tedbirleri al­tın­da Bur­sa’ya git­ti.Si­yah-­be­yaz­lı­la­rın kal­dı­ğı o­tel­de çev­re­sin­de jan­dar­ma e­kip­le­rin­ce de ge­niş gü­ven­lik ön­lem­le­ri a­lın­dı. Bur­sa’ya gi­ri­lir­ken ba­sın a­raç­la­rı­nın ka­fi­le­yi ta­kip et­me­le­ri­ne i­zin ve­ril­me­di. > Ersin YAŞAR - BURSA (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT