BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ço­cuk ta­ciz­ci­le­ri TU­TUK­LAN­DI

Ço­cuk ta­ciz­ci­le­ri TU­TUK­LAN­DI

Park­ta ta­nış­tık­la­rı 2 kız ço­cu­ğu­na cin­sel ta­ciz­de bu­lun­duk­la­rı id­di­a edi­len 2 ki­şi tu­tuk­lan­dı.> A.Ca­ner Bay­sal KAH­RA­MAN­MA­RAŞ İHA Park­ta ta­nış­tık­la­rı 2 kız ço­cu­ğu­na cin­sel ta­ciz­de bu­lun­duk­la­rı id­di­a edi­len 2 ki­şi tu­tuk­lan­dı. F.Ç. (12) ve N.M. (13) isim­li kız ço­cuk­la­rı po­li­se baş­vu­ra­rak 2 ki­şi­nin ken­di­le­ri­ne cin­sel ta­ciz­de bu­lun­du­ğu yö­nün­de ih­bar­da bu­lu­na­rak şi­ka­yet­çi ol­du. Kız­la­rın ver­di­ği eş­kal üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen Asa­yiş Şu­be Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı Ah­lak Bü­ro­su de­dek­tif­le­ri kent mer­ke­zin­de bir ka­fe­de otur­mak­ta olan Meh­met K. ve Suf­yan A.’yı gö­zal­tı­na al­dı. Kü­çük kız­lar zan­lı­la­rı teş­his eder­ken, Meh­met K. ve Suf­yan A. em­ni­yet ve sav­cı­lık­ta ver­dik­le­ri ifa­de­le­rin­de suç­la­ma­la­rı ka­bul et­me­di. Ad­li­ye­ye sevk edi­len Meh­met K. ve Suf­yan A. nö­bet­çi mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT